DATALAN, a.s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DATALAN, a.s.
Sídlo:
Krasovského 14
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2704/B
Od 1.5.2001, posledná zmena 24.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Šebo
  • Ing. Juraj Zelko
IČO:
35810734
DIČ:
2020259175

IČ DPH:

SK2020259175
Podľa §4, registrovaný od 2.5.2001
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
445 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma DATALAN, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 210 397 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,55%. Dosiahnutá strata je 309 214 EUR.

Firma predala tovar za 13 785 496 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 125 806 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 268 018 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,47%.

Absolútne ukazovatele

31 324 081 €

10,3 %

10 116 265 €

2,0 %

16 380 499 €

7,1 %

3 581 413 €

-10,9 %

-2 329 966 €

%

Relatívne ukazovatele

35.86 %

-3,0 %

1.11

-0,1

-1.89 %

-3,8 %

78.14 %

4,4 %

0.68

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 785 496 € 24,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 424 901 € -0,3 %
Zmena stavu zásob 721 114 € %

Aktivácia 2 268 018 € -5,1 %
Náklady na predaj tovaru 10 659 690 € 41,6 %
Náklady na materiál, energie 1 160 078 € -7,5 %
Služby 9 250 970 € 1,4 %
Pridaná hodnota 10 116 265 € 2,0 %
Osobné náklady 9 119 913 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 189 699 € -18,4 %
Opravné položky -9 798 € -156,4 %
Ostatné výnosy 6 462 € -98,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 076 350 € -7,2 %
Zisk z predaja majetku 27 787 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -213 124 € -141,4 %
HV z finančnej činnosti -20 734 € %
z toho Nákladové úroky 70 283 € 139,7 %
HV pred zdanením -233 858 € -144,5 %
Daň 75 356 € -68,1 %
HV po zdanení -309 214 € -207,1 %
EBITDA -73 536 € -109,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 380 499 € 7,1 %
 
Neobežný majetok 7 105 926 € 7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 156 133 € -35,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 325 863 € 12,5 %
Dlhodobý finančný majetok 1 623 930 € 0,3 %
 
Obežný majetok 8 973 539 € 8,9 %
Zásoby 1 426 249 € 121,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 442 238 € -20,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 105 052 € 191,3 %
 
Časové rozlíšenie 301 034 € -35,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 380 499 € 7,1 %
 
Vlastné imanie
3 581 413 € -10,9 %
Základné imanie 422 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 94 498 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 373 429 € 5,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -309 214 € -207,1 %
 
Záväzky 12 617 238 € 14,0 %
Dlhodobé záväzky 86 967 € -31,9 %
Krátkodobé záväzky 8 262 330 € 38,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 566 605 € %

Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 593 756 € -5,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 107 580 € -50,9 %
 
Časové rozlíšenie 181 848 € -13,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?