GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 73
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24057/B
Od 14.5.2001, posledná zmena 4.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Cristina Blanco
  • Christophe Ancey
IČO:
35811650
DIČ:
2020236328

IČ DPH:

SK2020236328
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2001
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
12 496 198 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GRUPO ANTOLIN - IRAUSA SOCIEDAD ANONIMA /S.A./ (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 133 752 495 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,77%. Dosiahnutá strata je 3 481 362 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,42%.

Absolútne ukazovatele

150 177 910 €

7,2 %

13 272 477 €

-5,8 %

33 504 364 €

7,7 %

6 734 533 €

-34,1 %

7 975 683 €

24,0 %

Relatívne ukazovatele

9.92 %

-1,0 %

1.13

-0,1

-10.39 %

-15,4 %

79.90 %

12,7 %

1.05

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 829 767 € -63,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 129 922 728 € 9,6 %
Zmena stavu zásob -511 440 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 201 569 € -65,0 %
Náklady na materiál, energie 107 805 724 € 10,6 %
Služby 9 020 911 € 4,6 %
Pridaná hodnota 13 272 477 € -5,8 %
Osobné náklady 11 713 664 € 1,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 531 359 € %

Opravné položky 6 115 € 101,7 %
Ostatné výnosy 16 729 869 € 57,0 %
Iné prevádzkové náklady 15 670 157 € 55,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 978 575 € -258,7 %
HV z finančnej činnosti -200 792 € %
z toho Nákladové úroky 120 357 € 36,3 %
HV pred zdanením -3 179 367 € -264,9 %
Daň 301 995 € -18,2 %
HV po zdanení -3 481 362 € %
EBITDA -242 743 € -108,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 504 364 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 25 947 € -99,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 947 € -99,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 822 490 € 26,4 %
Zásoby 6 692 643 € -5,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 472 838 € -17,0 %
Krátkodobé pohľadávky 19 603 382 € 36,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 053 627 € 114,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 655 927 € 48,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 504 364 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
6 734 533 € -34,1 %
Základné imanie 12 496 198 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 207 724 € 60,1 %
HV minulých rokov -2 488 027 € 37,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 481 362 € %
 
Záväzky 25 520 721 € 30,4 %
Dlhodobé záväzky 28 566 € -3,1 %
Krátkodobé záväzky 22 773 636 € 35,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 150 € -26,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 711 369 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 249 110 € -5,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?