Loading

Ptáček - veľkoobchod, a. s.

Historický názov:
  • PTÁČEK - veľkoobchod, a. s.
  • I. Topcentrum, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Ptáček - veľkoobchod, a. s.
Sídlo:
Vajnorská 140
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4354/B
Od 19.6.2001, posledná zmena 13.3.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jiří Ptáček
  • Ing. Zdeněk Ptáček
  • Ing. Zdeněk Ptáček
IČO:
35814586
DIČ:
2020202294

IČ DPH:

SK2020202294
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2002
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Ptáček - veľkoobchod, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 96 528 779 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 116 598 EUR vzrástol medziročne o 2 661 385 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 96 188 886 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 24 476 155 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,9%.

Absolútne ukazovatele

96 664 044 €

29,7 %

17 555 305 €

33,9 %

57 705 726 €

26,1 %

17 874 874 €

41,3 %

20 543 101 €

31,6 %

Relatívne ukazovatele

18.19 %

0,6 %

1.83

0,3

8.87 %

3,5 %

69.02 %

-3,3 %

0.68

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 96 188 886 € 29,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 339 893 € 26,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 71 712 731 € 29,1 %
Náklady na materiál, energie 1 658 318 € 56,5 %
Služby 5 594 255 € 20,9 %
Pridaná hodnota 17 555 305 € 33,9 %
Osobné náklady 9 613 240 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 636 954 € -4,4 %
Opravné položky 47 930 € 287,1 %
Ostatné výnosy 103 204 € -17,5 %
Iné prevádzkové náklady 217 329 € -7,8 %
Zisk z predaja majetku 7 800 € -27,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 159 026 € 85,0 %
HV z finančnej činnosti -691 844 € 5,5 %
z toho Nákladové úroky 285 662 € 40,1 %
HV pred zdanením 6 467 182 € 106,1 %
Daň 1 350 584 € 98,0 %
HV po zdanení 5 116 598 € 108,4 %
EBITDA 7 788 180 € 73,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
57 705 726 € 26,1 %
 
Neobežný majetok 1 557 025 € 18,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 557 025 € 18,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 52 909 514 € 25,7 %
Zásoby 31 743 020 € 21,0 %
Dlhodobé pohľadávky 172 808 € 92,0 %
Krátkodobé pohľadávky 18 455 248 € 37,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 538 438 € 10,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 239 187 € 37,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 57 705 726 € 26,1 %
 
Vlastné imanie
17 874 874 € 41,3 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 849 240 € 72,5 %
HV minulých rokov 6 909 036 € 47,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 116 598 € 108,4 %
 
Záväzky 39 803 831 € 20,3 %
Dlhodobé záväzky 3 997 653 € 2,7 %
Krátkodobé záväzky 15 786 491 € -15,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 19 619 280 € 96,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 400 407 € -17,0 %
 
Časové rozlíšenie 27 021 € -14,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?