KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o.

Historický názov:
  • Alu König Frankstahl Slovensko s. r. o.
  • FRANKSTAHL SLOVENSKO, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o.
Sídlo:
Poľná 4
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24480/B
Od 3.7.2001, posledná zmena 27.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Alexander Andiľ
  • Ing. Martin Prachař
IČO:
35815809
DIČ:
2020283881

IČ DPH:

SK2020283881
Podľa §4, registrovaný od 2.9.2002
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
2 248 358 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligung GmbH (50,0%)
  • König Stahl Holding B.V. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.03.2024 ako riadna.

Firma KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 318 807 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 27,14%. Dosiahnutý zisk po zdanení 566 929 EUR poklesol medziročne o 2 102 689 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,08% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 134 997 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 744 948 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 20,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,61%.

Absolútne ukazovatele

27 487 169 €

-27,1 %

2 611 054 €

-51,6 %

7 096 513 €

-24,6 %

5 508 046 €

-26,3 %

4 970 331 €

-28,2 %

Relatívne ukazovatele

9.56 %

-4,8 %

1.82

-1,9

7.99 %

-20,4 %

22.38 %

1,8 %

2.77

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 134 997 € -28,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 183 810 € -1,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 475 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 22 390 049 € -25,1 %
Náklady na materiál, energie 215 511 € 20,4 %
Služby 2 104 732 € 4,5 %
Pridaná hodnota 2 611 054 € -51,6 %
Osobné náklady 1 436 038 € -1,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 172 016 € 5,2 %
Opravné položky 1 401 € %

Ostatné výnosy 140 034 € -25,9 %
Iné prevádzkové náklady 421 148 € -26,0 %
Zisk z predaja majetku 6 725 € -46,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 727 146 € -78,6 %
HV z finančnej činnosti -3 673 € 82,8 %
z toho Nákladové úroky 14 256 € 83,2 %
HV pred zdanením 723 473 € -78,6 %
Daň 156 544 € -78,1 %
HV po zdanení 566 929 € -78,8 %
EBITDA 892 373 € -74,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 096 513 € -24,6 %
 
Neobežný majetok 805 414 € -8,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 788 475 € -8,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 939 € -5,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 082 543 € -27,0 %
Zásoby 2 630 734 € -22,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 447 506 € 13,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 004 303 € -63,9 %
 
Časové rozlíšenie 208 556 € 3,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 096 513 € -24,6 %
 
Vlastné imanie
5 508 046 € -26,3 %
Základné imanie 2 248 358 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 224 836 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 467 923 € 5,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 566 929 € -78,8 %
 
Záväzky 1 493 923 € -9,2 %
Dlhodobé záväzky 220 176 € -14,5 %
Krátkodobé záväzky 1 226 224 € -6,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 47 523 € -34,1 %
 
Časové rozlíšenie 94 544 € -67,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?