KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o.

Historický názov:
  • Alu König Frankstahl Slovensko s. r. o.
  • FRANKSTAHL SLOVENSKO, s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o.
Sídlo:
Poľná 4
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24480/B
Od 3.7.2001, posledná zmena 27.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Alexander Andiľ
  • Ing. Martin Prachař
IČO:
35815809
DIČ:
2020283881

IČ DPH:

SK2020283881
Podľa §4, registrovaný od 2.9.2002
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
2 248 358 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligung GmbH (50,0%)
  • König Stahl Holding B.V. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.03.2023 ako riadna.

Firma KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 494 994 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 669 618 EUR vzrástol medziročne o 369 690 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 291 112 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 384 493 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,21%.

Absolútne ukazovatele

37 696 429 €

19,3 %

5 395 153 €

10,3 %

9 415 387 €

6,5 %

7 478 341 €

13,2 %

6 926 866 €

14,3 %

Relatívne ukazovatele

14.39 %

-1,2 %

3.70

0,2

28.35 %

2,4 %

20.57 %

-4,7 %

3.20

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 291 112 € 20,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 203 882 € -2,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 906 619 € 21,7 %
Náklady na materiál, energie 179 068 € 0,6 %
Služby 2 013 556 € 14,9 %
Pridaná hodnota 5 395 153 € 10,3 %
Osobné náklady 1 459 530 € 3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 163 498 € -12,9 %
Opravné položky -10 € -100,2 %
Ostatné výnosy 188 931 € 2,8 %
Iné prevádzkové náklady 568 937 € 4,0 %
Zisk z predaja majetku 12 500 € 270,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 405 227 € 16,2 %
HV z finančnej činnosti -21 361 € -37,0 %
z toho Nákladové úroky 7 781 € 45,9 %
HV pred zdanením 3 383 866 € 16,1 %
Daň 714 248 € 16,2 %
HV po zdanení 2 669 618 € 16,1 %
EBITDA 3 555 617 € 14,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 415 387 € 6,5 %
 
Neobežný majetok 881 202 € -2,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 863 281 € -3,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 921 € 72,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 332 031 € 7,2 %
Zásoby 3 398 425 € 12,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 154 315 € -11,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 779 291 € 19,6 %
 
Časové rozlíšenie 202 154 € 21,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 415 387 € 6,5 %
 
Vlastné imanie
7 478 341 € 13,2 %
Základné imanie 2 248 358 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 224 836 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 335 529 € 27,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 669 618 € 16,1 %
 
Záväzky 1 645 108 € -17,5 %
Dlhodobé záväzky 257 561 € -15,4 %
Krátkodobé záväzky 1 315 381 € -19,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 72 166 € 40,5 %
 
Časové rozlíšenie 291 938 € 20,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?