Sensus Slovensko a.s.

Historický názov:
  • Sensus Metering Systems a.s.
  • Sensus Metering Systems /Slovak Republic Holdings/ a.s.
  • FREX a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Sensus Slovensko a.s.
Sídlo:
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
91601 Stará Turá
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10365/R
Od 8.8.2001, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ondrej Pakan
  • Mgr. Juraj Kecera
  • Anna Mikulinová
IČO:
35817887
DIČ:
2021587931

IČ DPH:

SK2021587931
Podľa §4, registrovaný od 2.7.2004
SK NACE (RÚZ):
26510 Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
Základné imanie:
1 620 160 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Sensus Slovensko a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 910 087 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 498 303 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,41%.

Absolútne ukazovatele

47 673 690 €

5,6 %

4 970 556 €

50,3 %

16 411 572 €

26,5 %

4 055 157 €

14,3 %

3 137 495 €

29,5 %

Relatívne ukazovatele

11.86 %

3,3 %

0.92

0,3

3.04 %

15,4 %

75.29 %

2,7 %

0.76

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 508 319 € -9,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 401 768 € 9,7 %
Zmena stavu zásob -1 049 718 € %
Aktivácia 16 178 € %

Náklady na predaj tovaru 1 701 395 € -8,0 %
Náklady na materiál, energie 27 279 495 € 6,0 %
Služby 6 910 145 € -10,6 %
Pridaná hodnota 4 970 556 € 50,3 %
Osobné náklady 5 413 947 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 560 028 € -26,6 %
Opravné položky 14 956 € 114,1 %
Ostatné výnosy 1 301 164 € -3,0 %
Iné prevádzkové náklady 427 863 € 7,8 %
Zisk z predaja majetku 496 818 € 32,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 366 700 € 125,8 %
HV z finančnej činnosti -93 890 € 9,8 %
z toho Nákladové úroky 46 532 € 21,4 %
HV pred zdanením 272 810 € 117,9 %
Daň -225 493 € %
HV po zdanení 498 303 € 131,1 %
EBITDA 429 910 € 137,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 411 572 € 26,5 %
 
Neobežný majetok 1 988 745 € -16,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 987 301 € -16,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 444 € 130,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 397 595 € 36,1 %
Zásoby 5 854 722 € -10,3 %
Dlhodobé pohľadávky 167 420 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 375 453 € 106,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 25 232 € 12,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 411 572 € 26,5 %
 
Vlastné imanie
4 055 157 € 14,3 %
Základné imanie 1 620 160 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 398 032 € 22,8 %
HV minulých rokov 1 538 662 € -52,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 498 303 € 131,1 %
 
Záväzky 11 924 877 € 31,0 %
Dlhodobé záväzky 10 379 € -86,2 %
Krátkodobé záväzky 10 686 374 € 35,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 228 124 € 5,2 %
 
Časové rozlíšenie 431 538 € 36,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?