MEDICAL GLASS, a.s.

Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEDICAL GLASS, a.s.
Sídlo:
Agátová 22
84403 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2804/B
Od 10.9.2001, posledná zmena 29.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Marcello Finetti
  • Dr. Sergio Stevanato
  • Franco Stevanato
IČO:
35819651
DIČ:
2020224998

IČ DPH:

SK2020224998
Podľa §4, registrovaný od 10.9.2001
SK NACE (RÚZ):
23130 Výroba dutého skla
Základné imanie:
2 557 514 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.09.2023 ako riadna.

Firma MEDICAL GLASS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 796 883 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,79%. Dosiahnutá strata je 3 543 538 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,33% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,22%.

Absolútne ukazovatele

39 632 822 €

-4,3 %

8 036 003 €

-46,0 %

35 684 806 €

14,1 %

21 358 330 €

-14,2 %

3 593 673 €

-71,7 %

Relatívne ukazovatele

21.26 %

-14,6 %

0.77

-0,7

-9.93 %

-20,1 %

40.15 %

19,8 %

0.84

-1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 798 € -23,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 783 085 € -8,8 %
Zmena stavu zásob 576 854 € 137,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 542 € %

Náklady na materiál, energie 21 316 861 € 24,3 %
Služby 8 990 449 € 14,3 %
Pridaná hodnota 8 036 003 € -46,0 %
Osobné náklady 10 492 594 € 3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 708 920 € 10,0 %
Opravné položky 17 724 € -87,5 %
Ostatné výnosy 627 526 € 219,3 %
Iné prevádzkové náklady 97 150 € %

Zisk z predaja majetku 255 265 € -64,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 372 712 € -185,5 %
HV z finančnej činnosti -95 403 € -262,3 %
z toho Nákladové úroky 4 853 € 100,0 %
HV pred zdanením -3 468 115 € -186,6 %
Daň 75 423 € -90,7 %
HV po zdanení -3 543 538 € -211,0 %
EBITDA -1 926 215 € -140,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 684 806 € 14,1 %
 
Neobežný majetok 18 744 302 € 41,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 739 646 € 42,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 656 € -82,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 934 619 € -6,2 %
Zásoby 5 749 024 € 38,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 9 728 901 € -22,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 456 694 € 5,6 %
 
Časové rozlíšenie 5 885 € -40,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 684 806 € 14,1 %
 
Vlastné imanie
21 358 330 € -14,2 %
Základné imanie 2 557 514 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 511 503 € 0,0 %
HV minulých rokov 21 832 851 € 17,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 543 538 € -211,0 %
 
Záväzky 14 072 081 € 120,9 %
Dlhodobé záväzky 486 337 € 8,7 %
Krátkodobé záväzky 13 091 743 € 144,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 693 € 51,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 493 308 € -12,9 %
 
Časové rozlíšenie 254 395 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?