VOP Nováky, a.s.

Historický názov:
  • MSM Nováky, a.s.
  • ZVS industry, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VOP Nováky, a.s.
Sídlo:
Duklianska 60
97271 Nováky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10564/R
Od 19.9.2001, posledná zmena 26.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Zuzana Helbichová
IČO:
35820322
DIČ:
2021592199

IČ DPH:

SK7120001405
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
21 049 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma VOP Nováky, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 77 061 581 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 275,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 21 955 611 EUR.

Firma predala tovar za 26 617 234 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 903 540 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 40%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 202,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 136,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,5%.

Absolútne ukazovatele

82 736 152 €

288,1 %

34 353 781 €

%

72 544 428 €

54,1 %

40 741 428 €

116,9 %

31 045 658 €

%

Relatívne ukazovatele

44.58 %

36,5 %

14.47

13,7

30.27 %

38,7 %

43.84 %

-16,3 %

0.63

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 617 234 € 168,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 444 347 € %

Zmena stavu zásob -4 517 732 € -227,5 %
Aktivácia 7 148 € -95,0 %
Náklady na predaj tovaru 15 713 694 € 64,4 %
Náklady na materiál, energie 15 683 238 € 202,2 %
Služby 6 800 284 € 136,4 %
Pridaná hodnota 34 353 781 € %

Osobné náklady 2 373 556 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 996 788 € 5,6 %
Opravné položky 10 401 € -92,5 %
Ostatné výnosy 9 554 313 € %

Iné prevádzkové náklady 9 551 963 € %

Zisk z predaja majetku 53 578 € -66,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 28 028 964 € %

HV z finančnej činnosti -172 632 € 69,3 %
z toho Nákladové úroky 262 895 € -53,4 %
HV pred zdanením 27 856 332 € %

Daň 5 900 721 € %

HV po zdanení 21 955 611 € %

EBITDA 31 972 174 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
72 544 428 € 54,1 %
 
Neobežný majetok 10 809 528 € -26,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 519 691 € -10,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 288 937 € -34,3 %
Dlhodobý finančný majetok 900 € 0,0 %
 
Obežný majetok 61 679 185 € 105,1 %
Zásoby 42 325 791 € 78,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 151 306 € 186,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 202 088 € %

 
Časové rozlíšenie 55 715 € -97,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 544 428 € 54,1 %
 
Vlastné imanie
40 741 428 € 116,9 %
Základné imanie 21 049 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 477 308 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 740 685 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 21 955 611 € %

 
Záväzky 31 803 000 € 12,4 %
Dlhodobé záväzky 1 022 233 € %

Krátkodobé záväzky 30 688 476 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 766 € -99,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 91 525 € -73,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?