Sisecam Automotive Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • RF, spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Sisecam Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Továrenská 15
90114 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24922/B
Od 20.9.2001, posledná zmena 25.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Bülent Eren
  • Wassilios Kiriakou
IČO:
35820349
DIČ:
2020208157

IČ DPH:

SK2020208157
Podľa §4, registrovaný od 15.10.2001
SK NACE (RÚZ):
23120 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
Základné imanie:
4 174 634 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Sisecam Automotive Germany GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 76 671 254 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 381 482 EUR vzrástol medziročne o 152 678 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,03% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 647 392 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,15%.

Absolútne ukazovatele

82 416 136 €

15,6 %

17 598 854 €

29,3 %

38 931 958 €

16,1 %

19 001 790 €

7,8 %

6 333 142 €

20,9 %

Relatívne ukazovatele

22.95 %

2,0 %

1.23

0,2

3.55 %

-0,1 %

51.19 %

3,7 %

0.84

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 625 € 100,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 76 668 629 € 18,2 %
Zmena stavu zásob 566 772 € %

Aktivácia 647 392 € 80,5 %
Náklady na predaj tovaru 2 625 € 100,1 %
Náklady na materiál, energie 54 937 802 € 15,5 %
Služby 5 197 788 € 32,4 %
Pridaná hodnota 17 598 854 € 29,3 %
Osobné náklady 14 323 723 € 10,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 233 653 € -1,7 %
Opravné položky 158 020 € %

Ostatné výnosy 3 504 175 € -37,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 435 135 € 12,4 %
Zisk z predaja majetku 105 620 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 206 467 € 15,6 %
HV z finančnej činnosti -207 881 € 25,1 %
z toho Nákladové úroky 196 046 € -27,5 %
HV pred zdanením 1 998 586 € 22,5 %
Daň 617 104 € 53,4 %
HV po zdanení 1 381 482 € 12,4 %
EBITDA 4 334 500 € 6,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 931 958 € 16,1 %
 
Neobežný majetok 15 565 571 € 9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 558 863 € 9,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 6 708 € -34,2 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 21 619 205 € 17,8 %
Zásoby 9 091 142 € 4,3 %
Dlhodobé pohľadávky 3 800 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 460 030 € 29,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 64 233 € %

 
Časové rozlíšenie 1 747 182 € 79,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 931 958 € 16,1 %
 
Vlastné imanie
19 001 790 € 7,8 %
Základné imanie 4 174 634 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 417 463 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 028 211 € 10,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 381 482 € 12,4 %
 
Záväzky 19 845 868 € 24,6 %
Dlhodobé záväzky 213 256 € -69,9 %
Krátkodobé záväzky 16 945 144 € 20,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 687 467 € 138,0 %
 
Časové rozlíšenie 84 300 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?