Peek & Cloppenburg s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Peek & Cloppenburg s.r.o.
Sídlo:
Jarošova 1
83103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25017/B
Od 1.10.2001, posledná zmena 20.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Alexander Deopito
  • Johannes Sautner
  • Paulina Wiedl
IČO:
35821272
DIČ:
2021596159

IČ DPH:

SK2021596159
Podľa §4, registrovaný od 8.11.2004
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
2 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Peek & Cloppenburg Holding B.V. (99,97%)
  • Peek & Cloppenburg KG (0,03%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma Peek & Cloppenburg s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 652 114 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 916 419 EUR poklesol medziročne o 2 155 896 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 471 042 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 896 052 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 43%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,65%.

Absolútne ukazovatele

39 811 234 €

3,6 %

8 869 558 €

-7,8 %

18 346 237 €

3,7 %

15 685 250 €

13,9 %

12 755 571 €

21,5 %

Relatívne ukazovatele

22.95 %

-3,1 %

2.33

-0,6

10.45 %

-12,6 %

14.50 %

-7,7 %

3.79

2,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 471 042 € 4,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 181 072 € 21,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 21 574 990 € 9,3 %
Náklady na materiál, energie 1 398 166 € 12,4 %
Služby 7 137 735 € 12,5 %
Pridaná hodnota 8 869 558 € -7,8 %
Osobné náklady 3 811 596 € 14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 649 909 € 25,5 %
Opravné položky -327 782 € %
Ostatné výnosy 981 275 € 3,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 908 729 € 56,2 %
Zisk z predaja majetku 2 040 € -99,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 482 086 € -52,7 %
HV z finančnej činnosti -7 044 € 89,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 2 475 042 € -52,3 %
Daň 558 623 € -49,9 %
HV po zdanení 1 916 419 € -52,9 %
EBITDA 2 801 620 € -48,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 346 237 € 3,7 %
 
Neobežný majetok 2 449 790 € -7,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 449 790 € -7,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 731 196 € 5,6 %
Zásoby 6 632 684 € -17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 943 395 € -10,0 %
Krátkodobé pohľadávky 659 918 € 163,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 495 199 € 35,4 %
 
Časové rozlíšenie 165 251 € -2,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 346 237 € 3,7 %
 
Vlastné imanie
15 685 250 € 13,9 %
Základné imanie 2 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 250 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 018 831 € 58,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 916 419 € -52,9 %
 
Záväzky 2 559 212 € -32,5 %
Dlhodobé záväzky 62 921 € -2,4 %
Krátkodobé záväzky 2 095 706 € -37,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 400 585 € 13,9 %
 
Časové rozlíšenie 101 775 € -26,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?