HBPO Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Hella-Behr Slovakia s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HBPO Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Logistický areál Westpoint D2, Hala C 1070
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25419/B
Od 20.11.2001, posledná zmena 10.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Bernward Rogge
  • Dipl. Ing. Jozef Zelíska
IČO:
35825251
DIČ:
2020225405

IČ DPH:

SK2020225405
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
664 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HBPO GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma HBPO Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 188 817 268 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 078 273 EUR poklesol medziročne o 830 292 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,91% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,56%.

Absolútne ukazovatele

190 894 316 €

-0,1 %

11 806 070 €

-6,3 %

61 388 243 €

17,9 %

4 658 603 €

-8,7 %

10 742 255 €

-8,3 %

Relatívne ukazovatele

6.25 %

-0,4 %

1.70

-0,3

5.01 %

-2,5 %

92.41 %

2,2 %

1.17

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 188 817 268 € -0,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 170 611 461 € 0,3 %
Služby 6 372 971 € -3,2 %
Pridaná hodnota 11 806 070 € -6,3 %
Osobné náklady 6 964 998 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 171 105 € -18,0 %
Opravné položky 558 € 100,4 %
Ostatné výnosy 1 914 212 € 5,0 %
Iné prevádzkové náklady 549 391 € 30,7 %
Zisk z predaja majetku 12 437 € 44,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 073 433 € -18,2 %
HV z finančnej činnosti -128 264 € %
z toho Nákladové úroky 192 829 € %

HV pred zdanením 3 945 169 € -20,5 %
Daň 866 896 € -17,7 %
HV po zdanení 3 078 273 € -21,2 %
EBITDA 6 205 893 € -17,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
61 388 243 € 17,9 %
 
Neobežný majetok 5 405 492 € 74,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 831 311 € 162,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 574 181 € 27,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 55 927 780 € 14,6 %
Zásoby 3 779 116 € 30,2 %
Dlhodobé pohľadávky 3 169 975 € 18,3 %
Krátkodobé pohľadávky 48 976 031 € 13,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 658 € -45,1 %
 
Časové rozlíšenie 54 971 € -66,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 61 388 243 € 17,9 %
 
Vlastné imanie
4 658 603 € -8,7 %
Základné imanie 664 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 66 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 849 464 € 84,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 078 273 € -21,2 %
 
Záväzky 54 173 420 € 19,6 %
Dlhodobé záväzky 19 652 € 4,2 %
Krátkodobé záväzky 23 914 285 € 52,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 15 600 016 € -9,2 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 639 467 € 18,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 556 220 € 51,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?