HBPO Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Hella-Behr Slovakia s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HBPO Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Logistický areál Westpoint D2, Hala C 1070
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25419/B
Od 20.11.2001, posledná zmena 10.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Bernward Rogge
  • Dipl. Ing. Jozef Zelíska
IČO:
35825251
DIČ:
2020225405

IČ DPH:

SK2020225405
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
664 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HBPO GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma HBPO Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 256 365 446 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 487 825 EUR poklesol medziročne o 590 448 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 38,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,7%.

Absolútne ukazovatele

258 918 816 €

35,6 %

13 065 639 €

10,7 %

78 033 542 €

27,1 %

4 376 428 €

-6,1 %

7 589 062 €

-29,4 %

Relatívne ukazovatele

5.10 %

-1,2 %

1.46

-0,2

3.19 %

-1,8 %

94.39 %

2,0 %

1.02

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 256 365 446 € 35,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 234 417 993 € 37,4 %
Služby 8 836 806 € 38,7 %
Pridaná hodnota 13 065 639 € 10,7 %
Osobné náklady 8 964 249 € 28,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 511 834 € -30,4 %
Opravné položky 45 008 € %

Ostatné výnosy 1 355 301 € -29,2 %
Iné prevádzkové náklady 693 194 € 26,2 %
Zisk z predaja majetku 7 911 € -36,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 259 574 € -20,0 %
HV z finančnej činnosti -28 657 € 77,7 %
z toho Nákladové úroky 861 566 € %

HV pred zdanením 3 230 917 € -18,1 %
Daň 743 092 € -14,3 %
HV po zdanení 2 487 825 € -19,2 %
EBITDA 4 763 497 € -23,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
78 033 542 € 27,1 %
 
Neobežný majetok 9 852 445 € 82,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 757 276 € 174,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 095 169 € -18,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 67 684 869 € 21,0 %
Zásoby 6 229 229 € 64,8 %
Dlhodobé pohľadávky 3 468 684 € 9,4 %
Krátkodobé pohľadávky 57 983 542 € 18,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 414 € 28,4 %
 
Časové rozlíšenie 496 228 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 78 033 542 € 27,1 %
 
Vlastné imanie
4 376 428 € -6,1 %
Základné imanie 664 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 66 866 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 157 737 € 36,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 487 825 € -19,2 %
 
Záväzky 72 230 659 € 33,3 %
Dlhodobé záväzky 22 039 € 12,1 %
Krátkodobé záväzky 37 147 294 € 55,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 18 549 602 € 18,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 16 511 724 € 12,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 426 455 € -44,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?