ALAS SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Polianky 3357/23
84101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25422/B
Od 21.11.2001, posledná zmena 9.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radovan Kudláč
  • Ing. Rostislav Fojtů
IČO:
35825286
DIČ:
2020260792

IČ DPH:

SK2020260792
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2002
SK NACE (RÚZ):
08120 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
Základné imanie:
11 949 812 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ALAS Baustoff-Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ALAS SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 306 417 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 516 575 EUR vzrástol medziročne o 1 433 170 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 83,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,25%.

Absolútne ukazovatele

48 936 094 €

8,4 %

14 644 437 €

2,7 %

36 439 904 €

5,1 %

24 432 528 €

5,2 %

8 926 806 €

28,5 %

Relatívne ukazovatele

33.82 %

-1,5 %

2.08

0,0

12.39 %

3,5 %

32.95 %

-0,1 %

1.58

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 448 294 € 197,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 858 123 € 3,4 %
Zmena stavu zásob 1 309 572 € %

Aktivácia 1 205 098 € -25,8 %
Náklady na predaj tovaru 2 412 169 € 202,2 %
Náklady na materiál, energie 13 467 828 € -3,2 %
Služby 15 296 653 € 19,1 %
Pridaná hodnota 14 644 437 € 2,7 %
Osobné náklady 7 040 999 € 1,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 773 396 € -7,0 %
Opravné položky -1 922 € -110,3 %
Ostatné výnosy 916 568 € -67,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 542 746 € -51,1 %
Zisk z predaja majetku 37 756 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 4 243 542 € 7,3 %
HV z finančnej činnosti 1 197 001 € %

z toho Nákladové úroky 28 707 € -38,1 %
HV pred zdanením 5 440 543 € 39,6 %
Daň 923 968 € 13,6 %
HV po zdanení 4 516 575 € 46,5 %
EBITDA 6 970 770 € 0,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 439 904 € 5,1 %
 
Neobežný majetok 19 392 593 € -2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 19 211 871 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 180 722 € 10,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 16 907 317 € 16,3 %
Zásoby 4 276 511 € 43,5 %
Dlhodobé pohľadávky 54 835 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 070 441 € 26,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 505 530 € -29,8 %
 
Časové rozlíšenie 139 994 € -43,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 439 904 € 5,1 %
 
Vlastné imanie
24 432 528 € 5,2 %
Základné imanie 11 949 812 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 196 923 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 769 218 € -3,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 516 575 € 46,5 %
 
Záväzky 12 007 376 € 4,7 %
Dlhodobé záväzky 1 326 498 € 10,5 %
Krátkodobé záväzky 8 065 670 € 17,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 615 208 € 7,8 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?