EUROVEA, a. s.

Historický názov:
  • Ballymore EUROVEA, a.s.
  • REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROVEA, a. s.
Sídlo:
Pribinova 10
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2862/B
Od 26.11.2001, posledná zmena 16.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Jana Tomová
  • Radoslav Mokrý
  • Ing. Peter Korbačka
IČO:
35825600
DIČ:
2020286037

IČ DPH:

SK2020286037
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2003
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
130 707 756 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma EUROVEA, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 765 145 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,49%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 803 252 EUR vzrástol medziročne o 2 196 962 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 131,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 39,76%.

Absolútne ukazovatele

42 023 468 €

34,1 %

17 622 059 €

4,6 %

388 632 185 €

-0,4 %

74 534 443 €

6,9 %

-185 189 983 €

-116,3 %

Relatívne ukazovatele

47.93 %

-12,3 %

N/A

0,0

1.24 %

0,6 %

80.82 %

-1,3 %

0.12

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 408 € -7,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 757 737 € 31,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 932 € -22,1 %
Náklady na materiál, energie 9 145 908 € 131,1 %
Služby 9 992 246 € 39,8 %
Pridaná hodnota 17 622 059 € 4,6 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 7 362 733 € -0,7 %
Opravné položky 70 242 € -71,2 %
Ostatné výnosy 2 081 798 € %

Iné prevádzkové náklady 536 357 € -5,7 %
Zisk z predaja majetku 650 € 101,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 735 175 € 33,0 %
HV z finančnej činnosti -6 931 923 € -11,5 %
z toho Nákladové úroky 10 080 308 € 10,5 %
HV pred zdanením 4 803 252 € 84,3 %
Daň 0 € 0 %
HV po zdanení 4 803 252 € 84,3 %
EBITDA 19 097 258 € 17,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
388 632 185 € -0,4 %
 
Neobežný majetok 363 106 612 € 0,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 264 169 907 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 283 868 € -4,6 %
Dlhodobý finančný majetok 98 652 837 € 3,3 %
 
Obežný majetok 25 484 513 € -6,2 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 673 931 € 89,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 810 582 € -13,6 %
 
Časové rozlíšenie 41 060 € -17,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 388 632 185 € -0,4 %
 
Vlastné imanie
74 534 443 € 6,9 %
Základné imanie 130 707 756 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 44 704 133 € 0,6 %
HV minulých rokov -105 680 698 € 2,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 803 252 € 84,3 %
 
Záväzky 312 520 552 € -1,9 %
Dlhodobé záväzky 103 371 970 € %

Krátkodobé záväzky 2 132 366 € 49,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 3 006 000 € -97,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 204 000 000 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 216 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 577 190 € -20,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?