EUROVEA, a. s.

Historický názov:
 • Ballymore EUROVEA, a.s.
 • REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EUROVEA, a. s.
Sídlo:
Pribinova 10
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2862/B
Od 26.11.2001, posledná zmena 12.2.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Peter Korbačka
 • Mgr. Jana Tomová
 • Radoslav Mokrý
IČO:
35825600
DIČ:
2020286037

IČ DPH:

SK2020286037
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2003
SK NACE (RÚZ):
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Základné imanie:
130 707 756 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

  Firma EUROVEA, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 583 340 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,21%. Dosiahnutá strata je 2 686 519 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,35% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 21,14%.

  Absolútne ukazovatele

  39 373 362 €

  -6,3 %

  18 419 370 €

  4,5 %

  387 290 802 €

  -0,3 %

  70 832 319 €

  -5,0 %

  3 634 459 €

  102,0 %

  Relatívne ukazovatele

  51.76 %

  3,8 %

  N/A

  0,0

  -0.69 %

  -1,9 %

  81.71 %

  0,9 %

  1.23

  1,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 8 554 € 15,5 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb35 574 786 € -3,2 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru5 064 € 2,7 %
  Náklady na materiál, energie9 278 931 € 1,5 %
  Služby7 879 975 € -21,1 %
  Pridaná hodnota18 419 370 € 4,5 %
  Osobné náklady
  Odpisy a opravné položky k majetku7 917 669 € 7,5 %
  Opravné položky253 043 € 260,2 %
  Ostatné výnosy485 792 € -76,7 %
  Iné prevádzkové náklady759 263 € 41,6 %
  Zisk z predaja majetku115 813 € %

   
  HV z hospodárskej činnosti10 091 000 € -14,0 %
  HV z finančnej činnosti-12 777 519 € -84,3 %
  z toho Nákladové úroky15 655 713 € 55,3 %
  HV pred zdanením-2 686 519 € -155,9 %
  Daň0 € 0 %
  HV po zdanení-2 686 519 € -155,9 %
  EBITDA17 892 856 € -6,3 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  387 290 802 € -0,3 %
   
  Neobežný majetok367 787 437 € 1,3 %
  Dlhodobý hmotný majetok265 613 735 € 0,5 %
  Dlhodobý nehmotný majetok347 875 € 22,5 %
  Dlhodobý finančný majetok101 825 827 € 3,2 %
   
  Obežný majetok19 431 122 € -23,8 %
  Zásoby0 € 0 %
  Dlhodobé pohľadávky
  Krátkodobé pohľadávky3 141 427 € -14,5 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty16 289 695 € -25,3 %
   
  Časové rozlíšenie72 243 € 75,9 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky387 290 802 € -0,3 %
   
  Vlastné imanie
  70 832 319 € -5,0 %
  Základné imanie130 707 756 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania45 184 458 € 1,1 %
  HV minulých rokov-102 373 376 € 3,1 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení-2 686 519 € -155,9 %
   
  Záväzky308 885 893 € -1,2 %
  Dlhodobé záväzky103 773 528 € 0,4 %
  Krátkodobé záväzky1 546 316 € -27,5 %
  Krátkodobé finančné výpomoci2 750 000 € -8,5 %
  Bankové úvery dlhodobé195 000 000 € 100,0 %
  Bankové úvery krátkodobé4 000 000 € -98,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 816 049 € %

   
  Časové rozlíšenie7 572 590 € %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?