OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Černyševského 1287/10
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/25493/B
Od 26.11.2001, posledná zmena 8.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jindřich Životský
  • Nicola Životská
IČO:
35825979
DIČ:
2020237736

IČ DPH:

SK2020237736
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2002
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Neumannova Holding a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma OKAY Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 055 004 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,77%. Dosiahnutá strata 1 739 085 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 024 718 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 59 795 177 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 613 531 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 49,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 41,34%.

Absolútne ukazovatele

65 254 970 €

10,6 %

30 550 €

-94,5 %

15 872 817 €

-18,6 %

1 767 621 €

-49,6 %

580 715 €

-76,6 %

Relatívne ukazovatele

0.05 %

-0,9 %

0.02

-0,6

-10.96 %

-7,3 %

88.86 %

6,8 %

0.29

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 795 177 € 10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 259 827 € 14,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 50 181 646 € 12,4 %
Náklady na materiál, energie 871 238 € 49,0 %
Služby 14 001 330 € 7,5 %
Pridaná hodnota 30 550 € -94,5 %
Osobné náklady 1 233 212 € 41,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 372 137 € 34,1 %
Opravné položky -164 168 € -97,0 %
Ostatné výnosy 175 022 € -34,1 %
Iné prevádzkové náklady 216 380 € 24,8 %
Zisk z predaja majetku 19 993 € 165,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 461 756 € -194,8 %
HV z finančnej činnosti -277 098 € -28,8 %
z toho Nákladové úroky 24 159 € 100,0 %
HV pred zdanením -1 738 854 € -144,6 %
Daň 231 € -93,2 %
HV po zdanení -1 739 085 € -143,4 %
EBITDA -1 273 780 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 872 817 € -18,6 %
 
Neobežný majetok 738 030 € 23,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 738 030 € 23,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 666 963 € -22,3 %
Zásoby 10 495 444 € -17,8 %
Dlhodobé pohľadávky 566 834 € -5,4 %
Krátkodobé pohľadávky 1 283 259 € -20,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 321 426 € -40,1 %
 
Časové rozlíšenie 467 824 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 872 817 € -18,6 %
 
Vlastné imanie
1 767 621 € -49,6 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 950 170 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 056 536 € -40,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 739 085 € -143,4 %
 
Záväzky 14 031 552 € -11,7 %
Dlhodobé záväzky 20 267 € 30,8 %
Krátkodobé záväzky 12 999 909 € -17,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 913 685 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 97 691 € -36,3 %
 
Časové rozlíšenie 73 644 € -25,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?