Loading

ZF Active Safety Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • TRW Automotive (Slovakia) s. r. o.
  • TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.
  • Dana Emerson Actuator Systems s.r.o.
  • RIFA s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZF Active Safety Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Trenčianska ulica 2571/16
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/14156/R
Od 14.1.2002, posledná zmena 1.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ján Pánik
IČO:
35829761
DIČ:
2020286378

IČ DPH:

SK2020286378
Podľa §4, registrovaný od 4.7.2003
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
179 670 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • ZF Friedrichshafen AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ZF Active Safety Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 151 938 484 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,43%. Dosiahnutá strata 26 899 586 EUR sa znížila medziročne o 103 996 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,41% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,28%.

Absolútne ukazovatele

157 408 902 €

34,1 %

-9 875 689 €

12,3 %

95 402 835 €

32,3 %

-100 028 441 €

-37,5 %

38 602 025 €

104,3 %

Relatívne ukazovatele

-6.50 %

3,7 %

-0.86

0,2

-28.20 %

9,3 %

204.85 %

4,0 %

1.99

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 181 700 € -92,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 151 756 784 € 40,4 %
Zmena stavu zásob -313 875 € -191,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 32 400 € -98,7 %
Náklady na materiál, energie 129 673 786 € 52,4 %
Služby 32 181 692 € -5,7 %
Pridaná hodnota -9 875 689 € 12,3 %
Osobné náklady 11 506 043 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 470 434 € -4,8 %
Opravné položky -502 877 € -241,0 %
Ostatné výnosy 3 663 833 € 42,0 %
Iné prevádzkové náklady 610 682 € -61,9 %
Zisk z predaja majetku 1 000 € -99,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -22 682 718 € 10,3 %
HV z finančnej činnosti -4 216 868 € -154,4 %
z toho Nákladové úroky 4 224 804 € 178,3 %
HV pred zdanením -26 899 586 € 0,2 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -26 899 586 € 0,4 %
EBITDA -18 716 161 € 11,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 402 835 € 32,3 %
 
Neobežný majetok 26 221 852 € 1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 171 918 € 1,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 49 934 € -23,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 684 531 € 50,3 %
Zásoby 8 383 590 € -14,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 34 284 213 € 84,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 16 728 € -3,3 %
 
Časové rozlíšenie 26 496 452 € 48,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 402 835 € 32,3 %
 
Vlastné imanie
-100 028 441 € -37,5 %
Základné imanie 19 670 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 870 250 € -17,6 %
HV minulých rokov -94 669 105 € -39,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -26 899 586 € 0,4 %
 
Záväzky 195 431 276 € 34,9 %
Dlhodobé záväzky 157 805 530 € 36,8 %
Krátkodobé záväzky 30 578 958 € 11,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 046 788 € 228,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?