VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

Historický názov:
  • VT SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Sídlo:
Železničná 207/9
91441 Nemšová
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/13610/R
Od 6.3.2002, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. David Zak
  • Ing. Boris Sluka
  • Ing. Johann Reiter
  • Ing. Roman Fait
IČO:
35832517
DIČ:
2020247702

IČ DPH:

SK2020247702
Podľa §4, registrovaný od 2.7.2002
SK NACE (RÚZ):
23130 Výroba dutého skla
Základné imanie:
16 596 959 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Vetropack Holding SA (60,0%)
  • Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 105 326 412 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 924 652 EUR vzrástol medziročne o 822 368 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,22% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,84%.

Absolútne ukazovatele

119 285 836 €

9,0 %

34 087 426 €

22,0 %

118 611 623 €

4,8 %

45 884 283 €

9,4 %

33 958 399 €

19,9 %

Relatívne ukazovatele

32.36 %

5,3 %

2.15

0,1

3.31 %

0,6 %

61.32 %

-1,6 %

1.05

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 440 010 € 12,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 96 886 402 € 1,3 %
Zmena stavu zásob 8 285 314 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 761 405 € 14,7 %
Náklady na materiál, energie 54 923 633 € 3,3 %
Služby 15 917 936 € 0,3 %
Pridaná hodnota 34 087 426 € 22,0 %
Osobné náklady 15 837 338 € 15,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 405 035 € 8,5 %
Opravné položky 1 367 013 € 252,4 %
Ostatné výnosy 4 813 456 € 7,1 %
Iné prevádzkové náklady 5 598 607 € 21,6 %
Zisk z predaja majetku -238 500 € -29,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 375 715 € 41,5 %
HV z finančnej činnosti -2 250 310 € -104,1 %
z toho Nákladové úroky 2 165 849 € 116,5 %
HV pred zdanením 5 125 405 € 24,7 %
Daň 1 200 753 € 19,2 %
HV po zdanení 3 924 652 € 26,5 %
EBITDA 17 019 250 € 21,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
118 611 623 € 4,8 %
 
Neobežný majetok 60 595 383 € -4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 60 595 383 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 58 006 859 € 16,3 %
Zásoby 26 645 170 € 56,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 24 360 724 € -8,2 %
Krátkodobý finančný majetok 6 085 659 € 39,4 %
Finančné účty 915 306 € -52,2 %
 
Časové rozlíšenie 9 381 € 33,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 118 611 623 € 4,8 %
 
Vlastné imanie
45 884 283 € 9,4 %
Základné imanie 16 596 959 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 659 696 € 1,1 %
HV minulých rokov 23 702 976 € 15,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 924 652 € 26,5 %
 
Záväzky 71 171 453 € 1,5 %
Dlhodobé záväzky 38 919 719 € -6,5 %
Krátkodobé záväzky 22 501 954 € 10,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 749 781 € 21,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 555 887 € 38,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?