VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.

Historický názov:
  • VT SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Sídlo:
Železničná 207/9
91441 Nemšová
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/13610/R
Od 6.3.2002, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. David Zak
  • Ing. Boris Sluka
  • Ing. Johann Reiter
  • Ing. Roman Fait
IČO:
35832517
DIČ:
2020247702

IČ DPH:

SK2020247702
Podľa §4, registrovaný od 2.7.2002
SK NACE (RÚZ):
23130 Výroba dutého skla
Základné imanie:
16 596 959 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Vetropack Holding SA (60,0%)
  • Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 103 169 682 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 102 284 EUR vzrástol medziročne o 3 089 681 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,45% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 62,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,55%.

Absolútne ukazovatele

109 403 663 €

39,9 %

27 942 180 €

12,5 %

113 214 486 €

11,1 %

41 959 632 €

8,0 %

28 322 220 €

50,2 %

Relatívne ukazovatele

27.08 %

-5,8 %

2.04

0,1

2.74 %

2,7 %

62.94 %

1,1 %

1.32

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 492 663 € 10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 95 677 019 € 39,0 %
Zmena stavu zásob 842 540 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 764 968 € 27,0 %
Náklady na materiál, energie 53 143 808 € 62,3 %
Služby 15 870 595 € 25,7 %
Pridaná hodnota 27 942 180 € 12,5 %
Osobné náklady 13 671 574 € 8,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 665 339 € -2,5 %
Opravné položky 387 865 € 179,6 %
Ostatné výnosy 4 494 709 € 89,7 %
Iné prevádzkové náklady 4 605 875 € 8,1 %
Zisk z predaja majetku -184 750 € -9,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 212 157 € 245,6 %
HV z finančnej činnosti -1 102 522 € 2,0 %
z toho Nákladové úroky 1 000 219 € -1,9 %
HV pred zdanením 4 109 635 € %

Daň 1 007 351 € 171,9 %
HV po zdanení 3 102 284 € %

EBITDA 14 062 246 € 39,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
113 214 486 € 11,1 %
 
Neobežný majetok 63 313 311 € -6,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 63 313 311 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 49 894 147 € 46,6 %
Zásoby 17 072 952 € 16,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 26 540 478 € 76,8 %
Krátkodobý finančný majetok 4 364 904 € 31,7 %
Finančné účty 1 915 813 € 81,4 %
 
Časové rozlíšenie 7 028 € -5,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 113 214 486 € 11,1 %
 
Vlastné imanie
41 959 632 € 8,0 %
Základné imanie 16 596 959 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 641 217 € 0,0 %
HV minulých rokov 20 619 172 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 102 284 € %

 
Záväzky 70 129 357 € 13,7 %
Dlhodobé záväzky 41 641 809 € 1,5 %
Krátkodobé záväzky 20 453 458 € 48,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 034 090 € 17,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 125 497 € -18,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?