Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Historický názov:
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  • DPD Bratislava s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo:
Pri letisku 5
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/26367/B
Od 4.4.2002, posledná zmena 27.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Pavuk
IČO:
35834498
DIČ:
2021648739

IČ DPH:

SK2021648739
Podľa §4, registrovaný od 10.12.2003
SK NACE (RÚZ):
53200 Ostatné poštové služby a služby kuriérov
Základné imanie:
1 891 689 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • DPD (Schweiz) AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma Direct Parcel Distribution SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 720 839 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,36%. Dosiahnutá strata je 833 777 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,04%.

Absolútne ukazovatele

63 226 912 €

-4,0 %

14 344 365 €

-16,8 %

38 409 142 €

-7,7 %

9 863 855 €

-11,9 %

3 443 745 €

-34,6 %

Relatívne ukazovatele

23.24 %

-3,5 %

1.62

-0,5

-2.17 %

-9,3 %

74.32 %

1,2 %

1.32

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 48 620 € 46,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 672 219 € -4,4 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 29 227 € 9,1 %
Náklady na materiál, energie 1 481 542 € 17,7 %
Služby 45 865 705 € -0,3 %
Pridaná hodnota 14 344 365 € -16,8 %
Osobné náklady 8 847 057 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 022 144 € 13,4 %
Opravné položky -157 958 € -26,2 %
Ostatné výnosy 1 437 379 € 26,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 473 771 € 224,9 %
Zisk z predaja majetku 17 065 € -68,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 613 795 € -88,8 %
HV z finančnej činnosti -1 381 857 € 13,9 %
z toho Nákladové úroky 312 147 € 0,6 %
HV pred zdanením -768 062 € -119,8 %
Daň 65 715 € -92,6 %
HV po zdanení -833 777 € -128,0 %
EBITDA 5 460 916 € -43,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 409 142 € -7,7 %
 
Neobežný majetok 23 022 870 € -5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 368 017 € 1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 522 276 € -13,9 %
Dlhodobý finančný majetok 1 132 577 € 49,3 %
 
Obežný majetok 14 936 477 € -10,1 %
Zásoby 389 289 € 38,3 %
Dlhodobé pohľadávky 2 421 096 € %

Krátkodobé pohľadávky 10 432 714 € -15,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 693 378 € -55,3 %
 
Časové rozlíšenie 449 795 € -30,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 409 142 € -7,7 %
 
Vlastné imanie
9 863 855 € -11,9 %
Základné imanie 1 891 689 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 199 979 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 605 964 € 40,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -833 777 € -128,0 %
 
Záväzky 28 537 273 € -6,0 %
Dlhodobé záväzky 17 807 688 € -0,2 %
Krátkodobé záväzky 9 509 914 € -19,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 503 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 216 168 € 54,8 %
 
Časové rozlíšenie 8 014 € -82,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?