Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Tuhovská 9
83107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/26651/B
Od 30.5.2002, posledná zmena 13.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Yuki Ura
  • Hideto Asada
IČO:
35837331
DIČ:
2020247900

IČ DPH:

SK2020247900
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2002
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
7 029 345 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SUMITOMO CORPORATION EUROPE LIMITED (60,0%)
  • Sumitomo Corporation (40,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 14.05.2024 ako riadna.

Firma Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 478 838 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 522 943 EUR vzrástol medziročne o 1 285 333 EUR.

Firma predala tovar za 72 400 883 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 494 649 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,61%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,17%.

Absolútne ukazovatele

122 107 601 €

24,8 %

5 286 187 €

50,4 %

36 616 096 €

35,4 %

17 432 129 €

5,5 %

14 432 080 €

15,4 %

Relatívne ukazovatele

7.10 %

1,1 %

2.79

0,9

6.89 %

2,3 %

52.39 %

13,5 %

0.48

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 72 400 883 € 27,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 077 955 € -2,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 64 906 234 € 25,7 %
Náklady na materiál, energie 550 740 € 67,6 %
Služby 3 690 240 € 5,2 %
Pridaná hodnota 5 286 187 € 50,4 %
Osobné náklady 1 893 312 € 3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 441 596 € -3,2 %
Opravné položky 45 437 € -37,6 %
Ostatné výnosy 46 803 195 € 23,4 %
Iné prevádzkové náklady 46 960 414 € 23,9 %
Zisk z predaja majetku 107 679 € -15,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 901 739 € 111,6 %
HV z finančnej činnosti 321 214 € %

z toho Nákladové úroky 18 008 € %

HV pred zdanením 3 222 953 € 122,3 %
Daň 700 010 € 230,0 %
HV po zdanení 2 522 943 € 103,9 %
EBITDA 3 235 656 € 90,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 616 096 € 35,4 %
 
Neobežný majetok 5 598 097 € -1,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 341 805 € -1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 156 710 € 13,7 %
Dlhodobý finančný majetok 99 582 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 069 956 € 44,4 %
Zásoby 22 794 624 € 191,0 %
Dlhodobé pohľadávky 405 262 € 127,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 397 451 € -56,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 472 619 € 174,3 %
 
Časové rozlíšenie 948 043 € 71,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 616 096 € 35,4 %
 
Vlastné imanie
17 432 129 € 5,5 %
Základné imanie 7 029 345 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 896 204 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 983 637 € -5,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 522 943 € 103,9 %
 
Záväzky 19 183 967 € 82,3 %
Dlhodobé záväzky 25 173 € -8,5 %
Krátkodobé záväzky 16 180 657 € 86,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 978 137 € 65,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?