MUZIKER, a.s.

Historický názov:
  • Music Planet, spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MUZIKER, a.s.
Sídlo:
Drieňová 1H
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3337/B
Od 18.7.2002, posledná zmena 8.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Karlik
  • Zuzana Karliková
IČO:
35840773
DIČ:
2021680991

IČ DPH:

SK7020001021
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2015
SK NACE (RÚZ):
47789 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Základné imanie:
1 435 990 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma MUZIKER, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 284 485 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 151 305 EUR poklesol medziročne o 1 313 713 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,17% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 69 922 663 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 259 708 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 42,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,33%.

Absolútne ukazovatele

72 703 594 €

-8,4 %

5 715 147 €

-6,6 %

33 507 544 €

23,6 %

7 446 127 €

2,3 %

6 447 455 €

-17,6 %

Relatívne ukazovatele

7.91 %

0,2 %

1.50

-0,5

0.45 %

-5,0 %

77.78 %

4,6 %

0.16

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 69 922 663 € -8,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 361 822 € -3,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 16 551 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 53 662 955 € -10,2 %
Náklady na materiál, energie 684 024 € -42,3 %
Služby 12 234 298 € 3,9 %
Pridaná hodnota 5 715 147 € -6,6 %
Osobné náklady 3 806 939 € 23,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 275 681 € 45,0 %
Opravné položky 8 428 € -6,7 %
Ostatné výnosy 91 248 € -72,7 %
Iné prevádzkové náklady 301 281 € 112,8 %
Zisk z predaja majetku 5 625 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 424 303 € -53,0 %
HV z finančnej činnosti -1 182 623 € -1,8 %
z toho Nákladové úroky 219 867 € 84,6 %
HV pred zdanením 241 680 € -87,1 %
Daň 90 375 € -77,6 %
HV po zdanení 151 305 € -89,7 %
EBITDA 1 694 359 € -47,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 507 544 € 23,6 %
 
Neobežný majetok 3 921 120 € 43,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 825 596 € 4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 432 037 € %

Dlhodobý finančný majetok 663 487 € 2,9 %
 
Obežný majetok 29 469 440 € 21,4 %
Zásoby 25 515 242 € 23,6 %
Dlhodobé pohľadávky 455 525 € 7,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 796 932 € 23,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 701 741 € -24,6 %
 
Časové rozlíšenie 116 984 € 0,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 507 544 € 23,6 %
 
Vlastné imanie
7 446 127 € 2,3 %
Základné imanie 1 435 990 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 373 671 € 5,2 %
HV minulých rokov 5 485 161 € 36,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 151 305 € -89,7 %
 
Záväzky 26 061 417 € 31,4 %
Dlhodobé záväzky 745 011 € 241,3 %
Krátkodobé záväzky 11 413 146 € 12,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 50 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 547 494 € -24,7 %
Bankové úvery krátkodobé 11 220 298 € 87,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 85 468 € -12,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?