Loading

NEXPLUS SK s.r.o.

Historický názov:
  • INZI SK s.r.o.
  • SEHWA SK s.r.o.
  • KIHWA SK s.r.o.
  • WOO ONE SK s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NEXPLUS SK s.r.o.
Sídlo:
Nitrianska 16
94201 Šurany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16111/N
Od 9.10.2002, posledná zmena 27.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Dong Ho Lee
  • Dong Huen Kum
IČO:
35845180
DIČ:
2020288677

IČ DPH:

SK2020288677
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2003
SK NACE (RÚZ):
27200 Výroba batérií a akumulátorov
Základné imanie:
8 357 944 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NEXPLUS CO., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma NEXPLUS SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 121 921 935 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 676 989 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,97%.

Absolútne ukazovatele

122 546 370 €

21,4 %

16 058 356 €

95,3 %

61 354 423 €

11,2 %

10 317 712 €

55,4 %

-11 906 452 €

-32,4 %

Relatívne ukazovatele

13.17 %

4,8 %

2.44

1,1

5.99 %

8,4 %

83.18 %

-4,8 %

0.36

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 958 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 121 900 977 € 24,0 %
Zmena stavu zásob -964 951 € -170,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 60 686 € %

Náklady na materiál, energie 92 952 617 € 13,3 %
Služby 11 885 325 € 26,2 %
Pridaná hodnota 16 058 356 € 95,3 %
Osobné náklady 6 569 593 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 634 656 € 31,5 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 1 577 691 € 65,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 976 028 € 42,4 %
Zisk z predaja majetku -175 225 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 280 545 € %

HV z finančnej činnosti -435 370 € -26,3 %
z toho Nákladové úroky 417 710 € 32,9 %
HV pred zdanením 4 845 175 € %

Daň 1 168 186 € %

HV po zdanení 3 676 989 € %

EBITDA 9 090 426 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
61 354 423 € 11,2 %
 
Neobežný majetok 25 758 248 € 2,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 487 473 € 2,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 270 775 € -32,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 35 475 345 € 19,3 %
Zásoby 18 334 423 € -8,1 %
Dlhodobé pohľadávky 8 808 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 17 058 826 € 75,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 73 288 € 203,1 %
 
Časové rozlíšenie 120 830 € -36,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 61 354 423 € 11,2 %
 
Vlastné imanie
10 317 712 € 55,4 %
Základné imanie 8 357 943 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 142 448 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 859 668 € -261,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 676 989 € %

 
Záväzky 51 036 711 € 5,2 %
Dlhodobé záväzky 104 028 € 27,1 %
Krátkodobé záväzky 34 811 195 € 12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 12 682 624 € 58,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 438 864 € 49,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?