NEXPLUS SK s.r.o.

Historický názov:
  • INZI SK s.r.o.
  • SEHWA SK s.r.o.
  • KIHWA SK s.r.o.
  • WOO ONE SK s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NEXPLUS SK s.r.o.
Sídlo:
Nitrianska 16
94201 Šurany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/16111/N
Od 9.10.2002, posledná zmena 27.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Dong Ho Lee
  • Dong Huen Kum
IČO:
35845180
DIČ:
2020288677

IČ DPH:

SK2020288677
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2003
SK NACE (RÚZ):
27200 Výroba batérií a akumulátorov
Základné imanie:
8 357 944 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • NEXPLUS CO., Ltd. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.04.2024 ako riadna.

Firma NEXPLUS SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 120 418 925 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 801 675 EUR poklesol medziročne o 1 875 314 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,35%.

Absolútne ukazovatele

121 314 813 €

-1,0 %

17 163 208 €

6,9 %

72 594 173 €

18,3 %

12 119 386 €

17,5 %

-13 356 100 €

-12,2 %

Relatívne ukazovatele

14.25 %

1,1 %

2.14

-0,3

2.48 %

-3,5 %

83.31 %

0,1 %

0.36

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 324 673 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 120 094 252 € -1,5 %
Zmena stavu zásob -356 196 € 63,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 362 689 € %

Náklady na materiál, energie 92 131 113 € -0,9 %
Služby 10 405 719 € -12,4 %
Pridaná hodnota 17 163 208 € 6,9 %
Osobné náklady 8 037 783 € 22,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 172 481 € 14,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 021 392 € -35,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 380 396 € 20,5 %
Zisk z predaja majetku -86 526 € 50,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 507 414 € -33,6 %
HV z finančnej činnosti -1 035 518 € -137,8 %
z toho Nákladové úroky 834 394 € 99,8 %
HV pred zdanením 2 471 896 € -49,0 %
Daň 670 221 € -42,6 %
HV po zdanení 1 801 675 € -51,0 %
EBITDA 7 766 421 € -14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 594 173 € 18,3 %
 
Neobežný majetok 32 491 283 € 26,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 220 561 € 26,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 270 722 € -0,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 935 170 € 12,6 %
Zásoby 20 612 499 € 12,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 893 928 € -1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 428 743 € %

 
Časové rozlíšenie 167 720 € 38,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 594 173 € 18,3 %
 
Vlastné imanie
12 119 386 € 17,5 %
Základné imanie 8 357 943 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 326 297 € 129,1 %
HV minulých rokov 1 633 471 € 187,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 801 675 € -51,0 %
 
Záväzky 60 474 787 € 18,5 %
Dlhodobé záväzky 240 630 € 131,3 %
Krátkodobé záväzky 45 628 957 € 31,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 7 830 033 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 2 671 429 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 103 738 € 19,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?