IKEA Bratislava, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IKEA Bratislava, s.r.o.
Sídlo:
Ivanská cesta 18
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/27940/B
Od 1.1.2003, posledná zmena 1.7.2022
Štatutárny orgán:
  • David Michael McCabe
  • Jan Váchal
IČO:
35849436
DIČ:
2020248538

IČ DPH:

SK2020248538
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2003
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
12 115 781 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ingka Holding Europe B.V. (99,99%)
  • Ingka Pro Holding B.V. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 09/2021 do 08/2022 podaná 27.02.2023 ako riadna.

Firma IKEA Bratislava, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 130 628 667 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 844 060 EUR vzrástol medziročne o 3 783 507 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,54% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 121 109 439 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 51 429 229 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,89%.

Absolútne ukazovatele

130 872 218 €

14,2 %

31 188 068 €

35,0 %

46 765 705 €

12,6 %

22 184 352 €

20,6 %

-1 783 225 €

73,1 %

Relatívne ukazovatele

23.88 %

3,6 %

2.03

0,2

18.91 %

6,7 %

52.56 %

-3,1 %

0.62

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 9/2021 do 8/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 121 109 439 € 12,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 519 228 € 40,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 69 680 210 € 8,8 %
Náklady na materiál, energie 4 776 321 € 44,2 %
Služby 25 006 042 € 5,8 %
Pridaná hodnota 31 188 068 € 35,0 %
Osobné náklady 15 365 230 € 20,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 825 740 € -4,3 %
Opravné položky -21 974 € %
Ostatné výnosy 111 071 € -59,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 022 039 € 49,3 %
Zisk z predaja majetku 75 429 € 33,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 161 559 € 71,6 %
HV z finančnej činnosti -692 127 € -46,2 %
z toho Nákladové úroky 56 169 € -34,1 %
HV pred zdanením 11 469 432 € 73,4 %
Daň 2 625 372 € 68,9 %
HV po zdanení 8 844 060 € 74,8 %
EBITDA 14 889 896 € 50,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 765 705 € 12,6 %
 
Neobežný majetok 29 210 554 € -2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 201 216 € -2,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 338 € -53,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 17 313 569 € 54,4 %
Zásoby 5 500 402 € 30,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 114 900 € 88,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 698 267 € -36,7 %
 
Časové rozlíšenie 241 582 € -11,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 765 705 € 12,6 %
 
Vlastné imanie
22 184 352 € 20,6 %
Základné imanie 12 115 781 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 214 035 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 476 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 844 060 € 74,8 %
 
Záväzky 24 546 774 € 6,3 %
Dlhodobé záväzky 2 392 532 € -39,9 %
Krátkodobé záväzky 19 303 797 € 6,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 850 445 € 178,4 %
 
Časové rozlíšenie 34 579 € -16,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?