IKEA Bratislava, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IKEA Bratislava, s.r.o.
Sídlo:
Ivanská cesta 18
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/27940/B
Od 1.1.2003, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Jan Váchal
  • David Michael McCabe
IČO:
35849436
DIČ:
2020248538

IČ DPH:

SK2020248538
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2003
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
12 115 781 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Ingka Holding Europe B.V. (99,99%)
  • Ingka Pro Holding B.V. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 09/2022 do 08/2023 podaná 28.02.2024 ako riadna.

Firma IKEA Bratislava, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 143 863 059 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 748 419 EUR vzrástol medziročne o 1 904 359 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,43% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 131 977 039 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 55 108 955 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 41%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,21%.

Absolútne ukazovatele

144 348 469 €

10,3 %

33 394 943 €

7,1 %

47 209 656 €

0,9 %

24 088 711 €

8,6 %

-542 632 €

69,6 %

Relatívne ukazovatele

23.21 %

-0,7 %

2.17

0,1

22.77 %

3,9 %

48.98 %

-3,6 %

0.66

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 9/2022 do 8/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 131 977 039 € 9,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 886 020 € 24,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 76 868 084 € 10,3 %
Náklady na materiál, energie 6 439 486 € 34,8 %
Služby 27 141 816 € 8,5 %
Pridaná hodnota 33 394 943 € 7,1 %
Osobné náklady 15 397 581 € 0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 911 788 € 3,0 %
Opravné položky 18 730 € 185,2 %
Ostatné výnosy 168 976 € 52,1 %
Iné prevádzkové náklady 864 490 € -15,4 %
Zisk z predaja majetku -18 612 € -124,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 14 371 448 € 18,2 %
HV z finančnej činnosti -487 838 € 29,5 %
z toho Nákladové úroky 35 709 € -36,4 %
HV pred zdanením 13 883 610 € 21,0 %
Daň 3 135 191 € 19,4 %
HV po zdanení 10 748 419 € 21,5 %
EBITDA 17 301 848 € 16,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 209 656 € 0,9 %
 
Neobežný majetok 28 642 682 € -1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 28 639 909 € -1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 773 € -70,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 18 349 797 € 6,0 %
Zásoby 5 972 206 € 8,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 11 666 565 € 5,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 711 026 € 1,8 %
 
Časové rozlíšenie 217 177 € -10,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 209 656 € 0,9 %
 
Vlastné imanie
24 088 711 € 8,6 %
Základné imanie 12 115 781 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 214 035 € 0,0 %
HV minulých rokov 10 476 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 748 419 € 21,5 %
 
Záväzky 23 116 938 € -5,8 %
Dlhodobé záväzky 878 744 € -63,3 %
Krátkodobé záväzky 19 105 599 € -1,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 132 595 € 9,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 007 € -88,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?