Iveco Capital Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Afin Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Iveco Capital Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Dúbravská cesta 2
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/28001/B
Od 7.1.2003, posledná zmena 20.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Flavio Candellero
IČO:
35850027
DIČ:
2020226494

IČ DPH:

SK2020226494
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2003
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
39 833 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • IC Financial Services UK Limited (98,12%)
  • Iveco Slovakia, s.r.o. (1,88%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Iveco Capital Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 266 197 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,42%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 395 882 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,61% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 197 699 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 226 003 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,16%.

Absolútne ukazovatele

30 624 354 €

35,0 %

-238 899 €

-178,1 %

10 135 600 €

19,1 %

2 886 777 €

15,9 %

2 887 275 €

-1,4 %

Relatívne ukazovatele

-0.79 %

-2,2 %

-5.29

-12,8

3.91 %

7,7 %

71.52 %

0,8 %

1.36

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 197 699 € 36,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 68 498 € 14,3 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 29 971 696 € 38,4 %
Náklady na materiál, energie 156 € 100,0 %
Služby 284 462 € 28,1 %
Pridaná hodnota -238 899 € -178,1 %
Osobné náklady 45 194 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 0 € 0 %
Opravné položky -289 348 € -135,6 %
Ostatné výnosy 103 377 € -69,3 %
Iné prevádzkové náklady 2 004 € -99,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 355 410 € 173,4 %
HV z finančnej činnosti 145 799 € 76,8 %
z toho Nákladové úroky 96 684 € 40,8 %
HV pred zdanením 501 209 € 224,7 %
Daň 105 327 € 233,2 %
HV po zdanení 395 882 € 222,6 %
EBITDA -182 720 € 62,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 135 600 € 19,1 %
 
Neobežný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 10 104 598 € 19,0 %
Zásoby 330 249 € -72,4 %
Dlhodobé pohľadávky 155 532 € -45,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 861 049 € 54,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 757 768 € -7,8 %
 
Časové rozlíšenie 31 002 € 107,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 135 600 € 19,1 %
 
Vlastné imanie
2 886 777 € 15,9 %
Základné imanie 39 833 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 447 079 € -11,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 395 882 € 222,6 %
 
Záväzky 7 248 651 € 20,5 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 7 092 621 € 34,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 156 030 € 115,1 %
 
Časové rozlíšenie 172 € -89,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?