Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Prešovská 48
82646 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3080/B
Od 7.1.2003, posledná zmena 15.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Peschl
  • Ing. Ladislav Kizak
  • Ing. Marián Havel
  • Ing. Matúš Letko
  • Ing. Pavol Pčola
IČO:
35850370
DIČ:
2020263432

IČ DPH:

SK2020263432
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2003
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
281 365 935 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 112 726 872 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 535 601 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,22% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 970 660 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,24%.

Absolútne ukazovatele

118 329 861 €

9,4 %

63 805 327 €

26,0 %

515 422 044 €

8,2 %

318 333 203 €

1,1 %

-35 681 362 €

-16,5 %

Relatívne ukazovatele

56.60 %

5,4 %

1.66

0,2

0.69 %

1,2 %

38.24 %

4,3 %

0.45

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 54 584 € 85,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 112 672 288 € 13,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 970 660 € 14,1 %
Náklady na predaj tovaru 43 562 € 52,0 %
Náklady na materiál, energie 20 838 063 € -8,8 %
Služby 30 025 710 € 10,5 %
Pridaná hodnota 63 805 327 € 26,0 %
Osobné náklady 38 510 538 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 18 847 513 € -22,1 %
Opravné položky -160 432 € -119,7 %
Ostatné výnosy 3 436 357 € -53,1 %
Iné prevádzkové náklady 3 769 820 € 102,6 %
Zisk z predaja majetku 69 538 € -30,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 328 653 € %

HV z finančnej činnosti -1 543 640 € -105,4 %
z toho Nákladové úroky 1 547 830 € 144,2 %
HV pred zdanením 4 785 013 € 233,9 %
Daň 1 249 412 € 230,5 %
HV po zdanení 3 535 601 € 235,1 %
EBITDA 22 831 490 € 7,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
515 422 044 € 8,2 %
 
Neobežný majetok 470 211 773 € 8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 449 184 515 € 9,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 263 966 € -29,9 %
Dlhodobý finančný majetok 17 763 292 € 0,0 %
 
Obežný majetok 39 990 892 € 0,7 %
Zásoby 2 144 603 € 21,4 %
Dlhodobé pohľadávky 8 973 339 € -12,1 %
Krátkodobé pohľadávky 12 164 542 € 7,0 %
Krátkodobý finančný majetok 1 927 338 € 0,0 %
Finančné účty 14 781 070 € 2,3 %
 
Časové rozlíšenie 5 219 379 € 10,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 515 422 044 € 8,2 %
 
Vlastné imanie
318 333 203 € 1,1 %
Základné imanie 281 365 935 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 048 784 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 617 117 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 535 601 € 235,1 %
 
Záväzky 151 547 755 € 26,6 %
Dlhodobé záväzky 1 531 591 € -20,1 %
Krátkodobé záväzky 23 796 215 € 6,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 115 405 955 € 31,2 %
Bankové úvery krátkodobé 2 580 993 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 233 001 € 18,4 %
 
Časové rozlíšenie 45 541 086 € 8,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?