Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Prešovská 48
82646 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3080/B
Od 7.1.2003, posledná zmena 11.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Emerich Šinka
  • Ing. Ivan Peschl
  • Ing. Ladislav Kizak
  • Ing. Marián Havel
  • Ing. Matúš Letko
IČO:
35850370
DIČ:
2020263432

IČ DPH:

SK2020263432
Podľa §4, registrovaný od 7.1.2003
SK NACE (RÚZ):
36001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Základné imanie:
281 365 935 EUR
Druh vlastníctva
Vlast.územnej samosprávy
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 98 954 105 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,94%. Dosiahnutá strata je 2 617 117 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,5% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 726 803 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 65,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,86%.

Absolútne ukazovatele

108 116 578 €

3,2 %

50 620 994 €

-8,9 %

476 509 914 €

3,9 %

314 797 602 €

-1,7 %

-30 638 508 €

-86,3 %

Relatívne ukazovatele

51.16 %

-6,1 %

1.49

-0,4

-0.55 %

-2,0 %

33.94 %

3,8 %

0.47

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 468 € 139,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 98 924 637 € 1,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 726 803 € 40,3 %
Náklady na predaj tovaru 28 652 € 155,7 %
Náklady na materiál, energie 22 852 606 € 65,0 %
Služby 27 178 828 € -5,3 %
Pridaná hodnota 50 620 994 € -8,9 %
Osobné náklady 34 008 293 € 17,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 190 228 € 3,7 %
Opravné položky 814 117 € %

Ostatné výnosy 7 328 834 € 50,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 860 270 € 110,5 %
Zisk z predaja majetku 100 556 € -92,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 822 696 € -131,6 %
HV z finančnej činnosti -751 708 € -24,3 %
z toho Nákladové úroky 633 932 € 40,4 %
HV pred zdanením -3 574 404 € -142,9 %
Daň -957 287 € -161,9 %
HV po zdanení -2 617 117 € -138,5 %
EBITDA 21 207 898 € -30,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
476 509 914 € 3,9 %
 
Neobežný majetok 432 079 126 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 409 662 841 € 7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 652 993 € 16,9 %
Dlhodobý finančný majetok 17 763 292 € 0,0 %
 
Obežný majetok 39 719 464 € -19,9 %
Zásoby 1 766 286 € 34,9 %
Dlhodobé pohľadávky 10 211 814 € 5,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 365 649 € 2,4 %
Krátkodobý finančný majetok 1 927 338 € 0,0 %
Finančné účty 14 448 377 € -43,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 711 324 € -7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 476 509 914 € 3,9 %
 
Vlastné imanie
314 797 602 € -1,7 %
Základné imanie 281 365 935 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 048 784 € 1,9 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 617 117 € -138,5 %
 
Záväzky 119 711 955 € 24,9 %
Dlhodobé záväzky 1 916 781 € 65,4 %
Krátkodobé záväzky 22 344 125 € 20,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 87 986 948 € 28,4 %
Bankové úvery krátkodobé 513 000 € -0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 951 101 € -2,9 %
 
Časové rozlíšenie 42 000 357 € -0,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?