ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
 • Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
 • Arcelor SSC Slovakia, s.r.o.
 • ARCELOR SLOVAKIA SSC, s.r.o.
 • ALNERY 3 spol. s r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Kasárenská 1594/49
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18143/T
Od 24.3.2003, posledná zmena 10.2.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Peter Mišo
IČO:
35857749
DIČ:
2021726432

IČ DPH:

SK2021726432
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
24 971 460 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • GONVARRI CORPORACION FINANCIERA SL (50,0%)
 • ArcelorMittal Distribution Services France (40,0%)
 • ARCELORMITTAL ACERALIA BASQUE HOLDING, SL (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 404 647 020 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 23 539 402 EUR vzrástol medziročne o 5 672 673 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,62% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,1%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,94%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,19%.

Absolútne ukazovatele

406 200 651 €

39,8 %

37 408 212 €

26,5 %

157 869 750 €

-1,9 %

121 974 805 €

23,9 %

84 070 045 €

37,9 %

Relatívne ukazovatele

9.24 %

-1,0 %

7.62

0,8

14.91 %

3,8 %

22.74 %

-16,1 %

1.91

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 404 647 020 € 40,6 %
Zmena stavu zásob 1 497 554 € -46,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 360 874 761 € 42,1 %
Služby 7 523 626 € 7,9 %
Pridaná hodnota 37 408 212 € 26,5 %
Osobné náklady 4 906 457 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 070 219 € -0,8 %
Opravné položky 337 975 € %

Ostatné výnosy 46 628 € 24,3 %
Iné prevádzkové náklady 439 276 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku 3 676 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 30 042 564 € 31,7 %
HV z finančnej činnosti -229 594 € -27,5 %
z toho Nákladové úroky 210 919 € 34,6 %
HV pred zdanením 29 812 970 € 31,8 %
Daň 6 273 568 € 31,8 %
HV po zdanení 23 539 402 € 31,7 %
EBITDA 32 109 107 € 29,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
157 869 750 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 52 094 983 € -1,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 36 309 534 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 785 449 € 39,0 %
Dlhodobý finančný majetok 15 000 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 105 707 561 € -2,0 %
Zásoby 64 266 924 € -9,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 34 861 351 € -4,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 579 286 € %

 
Časové rozlíšenie 67 206 € -24,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 157 869 750 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
121 974 805 € 23,9 %
Základné imanie 24 971 460 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 016 728 € 21,0 %
HV minulých rokov 70 447 215 € 32,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 23 539 402 € 31,7 %
 
Záväzky 35 894 945 € -42,6 %
Dlhodobé záväzky 3 141 174 € -16,1 %
Krátkodobé záväzky 20 229 310 € -30,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 9 467 205 € -13,5 %
Bankové úvery krátkodobé 1 475 412 € -91,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 581 844 € 78,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?