ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
 • Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
 • Arcelor SSC Slovakia, s.r.o.
 • ARCELOR SLOVAKIA SSC, s.r.o.
 • ALNERY 3 spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Kasárenská 1594/49
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/18143/T
Od 24.3.2003, posledná zmena 12.1.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Peter Mišo
IČO:
35857749
DIČ:
2021726432

IČ DPH:

SK2021726432
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2005
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
24 971 460 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • GONVARRI CORPORACION FINANCIERA SL (50,0%)
 • ArcelorMittal Distribution Services France (40,0%)
 • ARCELORMITTAL ACERALIA BASQUE HOLDING, SL (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 377 813 230 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 973 997 EUR poklesol medziročne o 14 565 405 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,04%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,89%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,41%.

Absolútne ukazovatele

379 994 365 €

-6,5 %

19 823 243 €

-47,0 %

170 325 339 €

7,9 %

130 948 802 €

7,4 %

90 565 725 €

7,7 %

Relatívne ukazovatele

5.25 %

-4,0 %

3.53

-4,1

5.27 %

-9,6 %

23.12 %

0,4 %

1.78

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 377 813 230 € -6,6 %
Zmena stavu zásob 2 058 310 € 37,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 349 898 049 € -3,0 %
Služby 9 095 261 € 20,9 %
Pridaná hodnota 19 823 243 € -47,0 %
Osobné náklady 5 613 286 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 080 198 € 0,5 %
Opravné položky 1 073 787 € 217,7 %
Ostatné výnosy 46 608 € -0,0 %
Iné prevádzkové náklady 402 575 € -8,4 %
Zisk z predaja majetku 77 € -97,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 755 069 € -60,9 %
HV z finančnej činnosti -371 339 € -61,7 %
z toho Nákladové úroky 422 997 € 100,5 %
HV pred zdanením 11 383 730 € -61,8 %
Daň 2 409 733 € -61,6 %
HV po zdanení 8 973 997 € -61,9 %
EBITDA 13 835 190 € -56,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
170 325 339 € 7,9 %
 
Neobežný majetok 52 992 028 € 1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 37 028 514 € 2,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 963 514 € 22,7 %
Dlhodobý finančný majetok 15 000 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 117 210 929 € 10,9 %
Zásoby 69 790 967 € 8,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 39 995 732 € 14,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 424 230 € 12,8 %
 
Časové rozlíšenie 122 382 € 82,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 170 325 339 € 7,9 %
 
Vlastné imanie
130 948 802 € 7,4 %
Základné imanie 24 971 460 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 016 728 € 0,0 %
HV minulých rokov 93 986 617 € 33,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 973 997 € -61,9 %
 
Záväzky 39 376 537 € 9,7 %
Dlhodobé záväzky 3 347 385 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 25 292 174 € 25,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 991 793 € -15,6 %
Bankové úvery krátkodobé 1 475 412 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 269 773 € -19,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?