ENVI - PAK, a.s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ENVI - PAK, a.s.
Sídlo:
Galvaniho 15/A
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3128/B
Od 16.5.2003, posledná zmena 6.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Michal Čubrík, PhD.
  • Henrich Kovár
  • Ing. Denisa Kotrlová
  • Ing. Jana Blecherová
  • Mgr. Hana Nováková, LL.M., MBA
  • Mgr. Hana Zmítková
IČO:
35858010
DIČ:
2020264290

IČ DPH:

SK2020264290
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2003
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
34 528 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ENVI - PAK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 357 567 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 19 436 EUR poklesol medziročne o 5 815 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,5% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 258 247 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,79%.

Absolútne ukazovatele

31 661 803 €

17,6 %

2 075 132 €

-37,3 %

16 032 467 €

-24,0 %

3 417 716 €

0,6 %

2 906 311 €

-0,8 %

Relatívne ukazovatele

6.84 %

-6,2 %

1.06

-0,6

0.12 %

0,0 %

78.68 %

-5,2 %

1.23

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 703 433 € -25,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 654 134 € 24,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 258 247 € -5,6 %
Náklady na predaj tovaru 1 225 574 € -5,1 %
Náklady na materiál, energie 116 019 € 15,9 %
Služby 28 205 209 € 28,5 %
Pridaná hodnota 2 075 132 € -37,3 %
Osobné náklady 1 954 023 € -0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 94 447 € 4,4 %
Opravné položky -4 844 € %
Ostatné výnosy 35 631 € -86,4 %
Iné prevádzkové náklady 30 350 € 79,6 %
Zisk z predaja majetku 6 455 € -28,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 37 122 € -97,5 %
HV z finančnej činnosti -11 391 € 10,2 %
z toho Nákladové úroky 4 240 € 130,4 %
HV pred zdanením 25 731 € -98,3 %
Daň 6 295 € -99,6 %
HV po zdanení 19 436 € -23,0 %
EBITDA 118 994 € -92,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 032 467 € -24,0 %
 
Neobežný majetok 655 506 € 2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 86 175 € -29,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 562 222 € 10,0 %
Dlhodobý finančný majetok 7 109 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 800 070 € -28,2 %
Zásoby 88 516 € 10,4 %
Dlhodobé pohľadávky 266 953 € -2,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 170 744 € -6,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 273 857 € -34,6 %
 
Časové rozlíšenie 6 576 891 € -19,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 032 467 € -24,0 %
 
Vlastné imanie
3 417 716 € 0,6 %
Základné imanie 34 528 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 798 078 € 0,0 %
HV minulých rokov 565 674 € 4,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 19 436 € -23,0 %
 
Záväzky 8 270 077 € -22,9 %
Dlhodobé záväzky 17 909 € -50,1 %
Krátkodobé záväzky 7 859 023 € -23,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 393 145 € -3,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 344 674 € -37,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?