LUKRA Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LUKRA Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Mostová 2
81102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/29669/B
Od 18.9.2003, posledná zmena 22.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Dušan Krajči
IČO:
35865946
DIČ:
2020264675

IČ DPH:

SK2020264675
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2003
SK NACE (RÚZ):
46110 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SANAGRO a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma LUKRA Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 226 199 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 565 568 EUR poklesol medziročne o 329 487 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,1% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 888 832 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 465 185 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,66%.

Absolútne ukazovatele

30 782 952 €

-7,9 %

1 400 485 €

-6,7 %

22 569 734 €

150,7 %

5 314 985 €

81,1 %

3 154 530 €

20,9 %

Relatívne ukazovatele

4.63 %

0,0 %

5.36

-0,3

2.51 %

-7,4 %

76.45 %

9,0 %

0.77

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 888 832 € -8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 337 367 € 5,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 423 647 € -7,9 %
Náklady na materiál, energie 73 920 € -23,0 %
Služby 328 147 € 2,7 %
Pridaná hodnota 1 400 485 € -6,7 %
Osobné náklady 261 299 € -0,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 93 928 € 14,6 %
Opravné položky 7 262 € 125,6 %
Ostatné výnosy 521 922 € -8,0 %
Iné prevádzkové náklady 559 173 € -10,5 %
Zisk z predaja majetku 3 309 € -61,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 004 054 € -11,5 %
HV z finančnej činnosti -272 769 € %
z toho Nákladové úroky 221 342 € %

HV pred zdanením 731 285 € -35,9 %
Daň 165 717 € -32,7 %
HV po zdanení 565 568 € -36,8 %
EBITDA 1 094 673 € -7,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 569 734 € 150,7 %
 
Neobežný majetok 6 004 996 € %

Dlhodobý hmotný majetok 1 119 622 € 0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 4 885 374 € 100,0 %
 
Obežný majetok 16 560 794 € 110,1 %
Zásoby 6 201 438 € %

Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 10 338 504 € 44,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 20 852 € 81,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 944 € 124,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 569 734 € 150,7 %
 
Vlastné imanie
5 314 985 € 81,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 846 838 € %

HV minulých rokov 2 895 940 € 44,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 565 568 € -36,8 %
 
Záväzky 17 254 749 € 184,4 %
Dlhodobé záväzky 34 123 € -14,3 %
Krátkodobé záväzky 10 635 584 € 128,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 795 314 € %

Bankové úvery krátkodobé 2 774 624 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 104 € 32,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?