BOMET SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BOMET SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Bellova 85
83101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/29855/B
Od 10.10.2003, posledná zmena 13.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Šimkovic
IČO:
35867744
DIČ:
2021290458

IČ DPH:

SK2021290458
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2004
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
35 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • BOMET a.s. (50,0%)
  • Ing. Tomáš Šimkovic (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma BOMET SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 499 689 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 138 309 EUR poklesol medziročne o 14 296 EUR.

Firma predala tovar za 29 452 518 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 602 101 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 41,54%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 26,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,34%.

Absolútne ukazovatele

43 745 126 €

-23,6 %

387 363 €

-9,6 %

2 318 830 €

-19,2 %

283 917 €

37,4 %

272 696 €

30,3 %

Relatívne ukazovatele

1.31 %

0,1 %

2.75

-0,1

5.96 %

0,6 %

87.76 %

-5,0 %

1.05

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 452 518 € -16,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 171 € -13,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 850 417 € -16,3 %
Náklady na materiál, energie 5 776 € -41,5 %
Služby 1 256 133 € -26,8 %
Pridaná hodnota 387 363 € -9,6 %
Osobné náklady 140 980 € -7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 454 € %

Opravné položky 21 € 101,1 %
Ostatné výnosy 14 230 362 € -34,8 %
Iné prevádzkové náklady 14 233 734 € -34,8 %
Zisk z predaja majetku 15 075 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 254 611 € -6,3 %
HV z finančnej činnosti -72 482 € 1,5 %
z toho Nákladové úroky 71 432 € -0,1 %
HV pred zdanením 182 129 € -8,1 %
Daň 43 820 € -3,7 %
HV po zdanení 138 309 € -9,4 %
EBITDA 242 990 € -9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 318 830 € -19,2 %
 
Neobežný majetok 18 950 € 163,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 950 € 163,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 296 731 € -19,7 %
Zásoby 172 835 € -31,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 819 820 € -2,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 304 076 € -58,7 %
 
Časové rozlíšenie 3 149 € 14,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 318 830 € -19,2 %
 
Vlastné imanie
283 917 € 37,4 %
Základné imanie 35 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 500 € -0,0 %
HV minulých rokov 107 108 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 138 309 € -9,4 %
 
Záväzky 2 034 913 € -23,6 %
Dlhodobé záväzky 3 564 € -3,1 %
Krátkodobé záväzky 2 027 184 € -13,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 165 € -32,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?