KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.

Historický názov:
  • FORUM Components, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KraussMaffei Technologies, spol. s r.o.
Sídlo:
Ulica priemyselná 6
03852 Sučany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/16461/L
Od 2.12.2003, posledná zmena 21.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Libor Hrebík
  • Martin Štěpánek
IČO:
35871229
DIČ:
2021764063

IČ DPH:

SK2021764063
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
2 187 479 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KraussMaffei Technologies GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 91 021 463 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 370 872 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,61%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,99%.

Absolútne ukazovatele

94 168 462 €

20,1 %

16 117 241 €

22,0 %

52 894 862 €

44,6 %

7 070 126 €

5,5 %

7 456 634 €

21,9 %

Relatívne ukazovatele

17.71 %

-0,4 %

1.17

0,0

0.70 %

2,1 %

86.63 %

4,9 %

0.33

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 91 021 463 € 24,5 %
Zmena stavu zásob 2 281 285 € -54,9 %
Aktivácia 28 610 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 63 510 633 € 15,6 %
Služby 13 333 532 € 37,5 %
Pridaná hodnota 16 117 241 € 22,0 %
Osobné náklady 13 815 236 € 21,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 497 288 € 1,0 %
Opravné položky 375 320 € 14,4 %
Ostatné výnosy 558 085 € 124,1 %
Iné prevádzkové náklady 111 129 € 33,6 %
Zisk z predaja majetku 1 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 246 306 € 174,8 %
HV z finančnej činnosti -705 266 € -57,1 %
z toho Nákladové úroky 828 347 € 102,6 %
HV pred zdanením 541 040 € %

Daň 170 168 € -66,4 %
HV po zdanení 370 872 € 173,8 %
EBITDA 2 743 593 € 40,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
52 894 862 € 44,6 %
 
Neobežný majetok 5 594 009 € -12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 567 766 € -12,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 243 € -23,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 47 128 714 € 56,3 %
Zásoby 33 730 904 € 54,5 %
Dlhodobé pohľadávky 586 841 € 50,2 %
Krátkodobé pohľadávky 12 810 969 € 61,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 172 139 € 145,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 52 894 862 € 44,6 %
 
Vlastné imanie
7 070 126 € 5,5 %
Základné imanie 2 187 479 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 218 748 € 0,0 %
HV minulých rokov 293 027 € -63,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 370 872 € 173,8 %
 
Záväzky 45 824 736 € 53,3 %
Dlhodobé záväzky 4 242 450 € 0,4 %
Krátkodobé záväzky 39 257 378 € 65,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 324 908 € 18,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?