IRDistribution, a. s.

Historický názov:
  • IRDistribution, s.r.o.
  • InfoPORT RASCO Distribution, s.r.o.
  • InfoPORT Distribution, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IRDistribution, a. s.
Sídlo:
Ivanská cesta 18551/65B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5190/B
Od 17.12.2003, posledná zmena 1.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Škripek
  • Mgr. Ing. Erik Tomčík
IČO:
35872110
DIČ:
2021769486

IČ DPH:

SK2021769486
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2004
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
331 997 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma IRDistribution, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 116 551 681 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 062 533 EUR poklesol medziročne o 481 787 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,15% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 111 914 027 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 285 940 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 16,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 26,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,07%.

Absolútne ukazovatele

118 870 444 €

-6,0 %

3 872 278 €

-24,1 %

50 101 744 €

10,7 %

18 674 042 €

1,5 %

18 648 464 €

-0,1 %

Relatívne ukazovatele

3.32 %

-0,9 %

3.81

-1,4

6.11 %

-1,7 %

62.73 %

3,4 %

1.21

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 111 914 027 € -3,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 637 654 € -16,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 107 628 087 € -1,6 %
Náklady na materiál, energie 245 445 € -16,8 %
Služby 4 805 871 € -26,1 %
Pridaná hodnota 3 872 278 € -24,1 %
Osobné náklady 1 016 157 € 3,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 146 773 € 24,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 913 € -78,8 %
Iné prevádzkové náklady 387 331 € -59,8 %
Zisk z predaja majetku 10 417 € -68,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 341 347 € -24,8 %
HV z finančnej činnosti 1 360 007 € 127,7 %
z toho Nákladové úroky 236 774 € 30,4 %
HV pred zdanením 3 701 354 € -0,2 %
Daň 638 821 € 286,9 %
HV po zdanení 3 062 533 € -13,6 %
EBITDA 2 477 703 € -22,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
50 101 744 € 10,7 %
 
Neobežný majetok 671 930 € -9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 274 404 € -21,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 397 526 € 0,0 %
 
Obežný majetok 44 971 741 € 12,6 %
Zásoby 12 666 615 € 119,7 %
Dlhodobé pohľadávky 2 586 722 € -4,1 %
Krátkodobé pohľadávky 28 719 280 € -6,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 999 124 € 8,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 458 073 € -2,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 50 101 744 € 10,7 %
 
Vlastné imanie
18 674 042 € 1,5 %
Základné imanie 331 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 200 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 246 312 € 5,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 062 533 € -13,6 %
 
Záväzky 29 945 800 € 16,5 %
Dlhodobé záväzky 13 885 € -8,3 %
Krátkodobé záväzky 8 923 677 € -5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 17 789 049 € 42,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 219 189 € -13,2 %
 
Časové rozlíšenie 1 481 902 € 27,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?