Loading

Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SIGUS SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Práznovská cesta 4707/10
95501 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/15167/N
Od 18.12.2003, posledná zmena 1.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Martin Schnabl
  • Anton Gottfried Hirschmann
IČO:
35872209
DIČ:
2021769134

IČ DPH:

SK2021769134
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2004
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 896 701 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Pankl Racing Systems AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Pankl Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 59 720 626 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,85%. Dosiahnutá strata 22 195 EUR sa znížila medziročne o 731 291 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,48%.

Absolútne ukazovatele

62 558 271 €

7,9 %

13 890 100 €

32,6 %

38 149 818 €

-7,2 %

8 265 346 €

-0,3 %

14 716 771 €

244,4 %

Relatívne ukazovatele

23.26 %

4,3 %

1.34

0,2

-0.06 %

1,8 %

78.33 %

-1,5 %

0.99

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 720 626 € 7,8 %
Zmena stavu zásob 1 401 034 € 200,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 36 205 306 € 6,6 %
Služby 10 953 506 € -4,3 %
Pridaná hodnota 13 890 100 € 32,6 %
Osobné náklady 10 385 638 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 948 786 € 7,4 %
Opravné položky 211 355 € -26,5 %
Ostatné výnosy 1 036 346 € -2,3 %
Iné prevádzkové náklady 239 062 € 28,1 %
Zisk z predaja majetku 63 819 € -33,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 278 172 € %

HV z finančnej činnosti -1 249 091 € -140,3 %
z toho Nákladové úroky 1 164 234 € 125,1 %
HV pred zdanením 29 081 € 103,2 %
Daň 51 276 € 132,3 %
HV po zdanení -22 195 € 97,1 %
EBITDA 4 151 349 € 86,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 149 818 € -7,2 %
 
Neobežný majetok 15 088 001 € -8,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 864 826 € -8,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 223 175 € -11,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 955 226 € -6,9 %
Zásoby 14 791 664 € -3,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 753 725 € -2,8 %
Krátkodobé pohľadávky 6 399 452 € -10,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 385 € -97,4 %
 
Časové rozlíšenie 106 591 € 168,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 149 818 € -7,2 %
 
Vlastné imanie
8 265 346 € -0,3 %
Základné imanie 2 896 701 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 289 670 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 101 170 € -19,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -22 195 € 97,1 %
 
Záväzky 29 344 682 € -10,4 %
Dlhodobé záväzky 22 527 063 € 66,6 %
Krátkodobé záväzky 5 166 159 € -69,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 885 372 € -50,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 766 088 € 13,0 %
 
Časové rozlíšenie 539 790 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?