Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SIGUS SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Pankl Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Práznovská cesta 4707/10
95501 Topoľčany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/15167/N
Od 18.12.2003, posledná zmena 1.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Martin Schnabl
  • Anton Gottfried Hirschmann
IČO:
35872209
DIČ:
2021769134

IČ DPH:

SK2021769134
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2004
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 896 701 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Pankl Racing Systems AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Pankl Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 374 911 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,57%. Dosiahnutá strata je 753 486 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,48% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 29,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,72%.

Absolútne ukazovatele

57 996 771 €

23,6 %

10 474 183 €

12,6 %

41 102 217 €

21,4 %

8 287 540 €

-8,3 %

4 272 802 €

-48,8 %

Relatívne ukazovatele

18.92 %

-2,3 %

1.19

-0,1

-1.83 %

-2,3 %

79.84 %

6,5 %

0.41

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 374 911 € 26,6 %
Zmena stavu zásob 466 782 € -62,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 962 521 € 29,5 %
Služby 11 442 225 € 21,8 %
Pridaná hodnota 10 474 183 € 12,6 %
Osobné náklady 8 765 411 € 18,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 746 686 € 10,2 %
Opravné položky 287 533 € 270,1 %
Ostatné výnosy 1 060 585 € -2,3 %
Iné prevádzkové náklady 186 685 € 33,0 %
Zisk z predaja majetku 96 200 € -41,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -392 583 € -173,4 %
HV z finančnej činnosti -519 719 € -82,0 %
z toho Nákladové úroky 517 208 € 75,2 %
HV pred zdanením -912 302 € %
Daň -158 816 € -293,4 %
HV po zdanení -753 486 € %
EBITDA 2 220 667 € -22,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
41 102 217 € 21,4 %
 
Neobežný majetok 16 406 583 € 11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 155 481 € 11,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 251 102 € 89,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 655 963 € 29,1 %
Zásoby 15 321 039 € 22,0 %
Dlhodobé pohľadávky 1 805 001 € 9,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 126 111 € 45,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 403 812 € %

 
Časové rozlíšenie 39 671 € -59,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 41 102 217 € 21,4 %
 
Vlastné imanie
8 287 540 € -8,3 %
Základné imanie 2 896 701 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 289 670 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 854 655 € 4,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -753 486 € %
 
Záväzky 32 766 235 € 32,0 %
Dlhodobé záväzky 13 518 918 € -10,1 %
Krátkodobé záväzky 16 774 570 € 181,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 794 819 € -44,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 677 928 € 14,9 %
 
Časové rozlíšenie 48 442 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?