Loading

TABAKOLAND Slovakia, a.s.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TABAKOLAND Slovakia, a.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3290/B
Od 10.3.2004, posledná zmena 19.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Ing. Ivana Čanová
  • RNDr. Ľubomír Bača
IČO:
35878045
DIČ:
2021803157

IČ DPH:

SK2021803157
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma TABAKOLAND Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 170 055 586 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 397 646 EUR poklesol medziročne o 120 768 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 167 639 775 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 813 979 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 185,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 18,48%.

Absolútne ukazovatele

170 229 411 €

34,4 %

741 862 €

-21,5 %

11 547 599 €

-39,9 %

955 900 €

-34,0 %

935 768 €

-34,8 %

Relatívne ukazovatele

0.44 %

-0,3 %

6.41

-0,2

3.44 %

0,7 %

91.72 %

-0,7 %

1.09

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 167 639 775 € 32,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 415 811 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 166 825 796 € 33,9 %
Náklady na materiál, energie 3 331 € -12,4 %
Služby 2 484 597 € 185,0 %
Pridaná hodnota 741 862 € -21,5 %
Osobné náklady 115 691 € -18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 905 € 250,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 130 707 € -41,6 %
Iné prevádzkové náklady 143 686 € -47,0 %
Zisk z predaja majetku 4 200 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 607 487 € -19,4 %
HV z finančnej činnosti -100 692 € -25,5 %
z toho Nákladové úroky 37 487 € 11,7 %
HV pred zdanením 506 795 € -24,7 %
Daň 109 149 € -29,5 %
HV po zdanení 397 646 € -23,3 %
EBITDA 613 192 € -18,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 547 599 € -39,9 %
 
Neobežný majetok 32 630 € 134,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 32 630 € 134,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 510 113 € -40,1 %
Zásoby 19 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 672 € 221,5 %
Krátkodobé pohľadávky 11 509 129 € -39,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 293 € -16,8 %
 
Časové rozlíšenie 4 856 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 547 599 € -39,9 %
 
Vlastné imanie
955 900 € -34,0 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 640 € 0,0 %
HV minulých rokov 518 414 € -41,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 397 646 € -23,3 %
 
Záväzky 10 591 699 € -40,4 %
Dlhodobé záväzky 11 170 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 10 083 504 € -40,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 495 025 € -44,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 000 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?