TABAKOLAND Slovakia, a.s.

Aktualizované 27.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TABAKOLAND Slovakia, a.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3290/B
Od 10.3.2004, posledná zmena 19.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Ing. Ivana Čanová
  • RNDr. Ľubomír Bača
IČO:
35878045
DIČ:
2021803157

IČ DPH:

SK2021803157
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma TABAKOLAND Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 126 420 697 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 179,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 518 414 EUR poklesol medziročne o 14 320 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 126 420 697 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 820 835 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 100,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 305,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 152,49%.

Absolútne ukazovatele

126 672 421 €

177,8 %

945 352 €

15,9 %

19 219 944 €

159,5 %

1 448 555 €

2,7 %

1 434 412 €

1,9 %

Relatívne ukazovatele

0.75 %

-1,1 %

6.66

-7,9

2.70 %

-4,5 %

92.46 %

11,5 %

1.07

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 126 420 697 € 179,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 124 599 862 € 181,4 %
Náklady na materiál, energie 3 803 € 100,4 %
Služby 871 680 € %

Pridaná hodnota 945 352 € 15,9 %
Osobné náklady 141 909 € 152,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 827 € -49,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 223 806 € -9,8 %
Iné prevádzkové náklady 271 014 € 7,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 753 408 € 0,5 %
HV z finančnej činnosti -80 261 € -20,5 %
z toho Nákladové úroky 33 568 € -16,5 %
HV pred zdanením 673 147 € -1,4 %
Daň 154 733 € 3,2 %
HV po zdanení 518 414 € -2,7 %
EBITDA 756 235 € 0,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 219 944 € 159,5 %
 
Neobežný majetok 13 934 € %

Dlhodobý hmotný majetok 13 934 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 205 544 € 159,6 %
Zásoby 115 228 € -94,3 %
Dlhodobé pohľadávky 209 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 19 089 755 € 254,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 352 € -51,1 %
 
Časové rozlíšenie 466 € -88,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 219 944 € 159,5 %
 
Vlastné imanie
1 448 555 € 2,7 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 640 € 0,0 %
HV minulých rokov 890 301 € 6,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 518 414 € -2,7 %
 
Záväzky 17 771 389 € 196,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 16 879 676 € 259,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 891 713 € -31,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?