Tomra Sorting s. r. o.

Historický názov:
  • Tomra Sorting Solutions s.r.o.
  • Odenberg Engineering s.r.o.
  • Delta Estates, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Tomra Sorting s. r. o.
Sídlo:
ProLogis Park Senec, DC 8, Diaľničná cesta 5019/26
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/30935/B
Od 12.3.2004, posledná zmena 16.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Gregory Allen Smith
IČO:
35878282
DIČ:
2021827258

IČ DPH:

SK2021827258
Podľa §4, registrovaný od 26.11.2004
SK NACE (RÚZ):
28300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TOMRA Sorting Limited (85,86%)
  • TOMRA SORTING AS (14,14%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Tomra Sorting s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 223 054 896 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 551 541 EUR vzrástol medziročne o 1 459 512 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,01% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 893 596 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 35,34%.

Absolútne ukazovatele

234 643 278 €

26,8 %

23 854 710 €

29,5 %

121 644 163 €

34,5 %

38 140 274 €

24,7 %

62 792 692 €

6,6 %

Relatívne ukazovatele

10.69 %

0,4 %

1.93

-0,1

6.21 %

-0,5 %

68.65 %

2,5 %

1.20

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 513 231 € 41,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 213 541 665 € 23,6 %
Zmena stavu zásob 3 664 328 € %

Aktivácia 2 893 596 € 144,7 %
Náklady na predaj tovaru 8 232 822 € 45,3 %
Náklady na materiál, energie 118 030 767 € 28,8 %
Služby 78 460 946 € 21,9 %
Pridaná hodnota 23 854 710 € 29,5 %
Osobné náklady 12 348 450 € 35,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 893 207 € 10,0 %
Opravné položky 1 129 575 € -6,9 %
Ostatné výnosy 305 376 € 44,1 %
Iné prevádzkové náklady 122 734 € 49,4 %
Zisk z predaja majetku -214 258 € -52,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 485 437 € 25,1 %
HV z finančnej činnosti -956 606 € -65,2 %
z toho Nákladové úroky 410 253 € 4,1 %
HV pred zdanením 9 528 831 € 22,1 %
Daň 1 977 290 € 15,7 %
HV po zdanení 7 551 541 € 24,0 %
EBITDA 11 592 902 € 24,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
121 644 163 € 34,5 %
 
Neobežný majetok 4 712 914 € -0,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 710 844 € -0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 070 € -69,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 116 742 349 € 36,5 %
Zásoby 52 932 896 € 56,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 594 531 € 241,8 %
Krátkodobé pohľadávky 58 153 610 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 61 312 € -41,7 %
 
Časové rozlíšenie 188 900 € 11,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 121 644 163 € 34,5 %
 
Vlastné imanie
38 140 274 € 24,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 30 581 430 € 24,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 551 541 € 24,0 %
 
Záväzky 83 503 889 € 39,5 %
Dlhodobé záväzky 33 043 058 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 48 535 334 € 93,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 692 € 6,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 916 805 € 14,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?