CEVA Contract Logistics Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • Ingram Micro Slovakia, s. r. o.
  • Brightpoint Slovakia s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEVA Contract Logistics Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Logistický areál LOG Center R7, Hala 02 485
93003 Kostolné Kračany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/50802/T
Od 19.3.2004, posledná zmena 18.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Gergely Fónod
  • James Edward Gill
  • Vincent Olivier Gerard Malhaire
  • Olivier Andre Claude Tissier
IČO:
35879157
DIČ:
2021793279

IČ DPH:

SK2021793279
Podľa §4, registrovaný od 23.6.2004
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CEVA Corporate Services SASU (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma CEVA Contract Logistics Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 559 071 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 173,67%. Dosiahnutá strata 1 239 202 EUR sa prehĺbila medziročne o 1 126 347 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 191,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 70,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 315,05%.

Absolútne ukazovatele

44 559 290 €

173,4 %

23 371 125 €

%

48 353 970 €

20,7 %

7 300 885 €

-14,2 %

-14 149 845 €

9,2 %

Relatívne ukazovatele

52.45 %

23,2 %

1.28

0,2

-2.56 %

-2,3 %

84.90 %

6,1 %

0.62

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 559 071 € 173,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 768 € %

Náklady na materiál, energie 3 597 482 € 191,4 %
Služby 17 553 696 € 70,7 %
Pridaná hodnota 23 371 125 € %

Osobné náklady 18 226 914 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 3 989 638 € %

Opravné položky 1 408 418 € %

Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 706 341 € %

Zisk z predaja majetku -2 475 € %
 
HV z hospodárskej činnosti -962 661 € %
HV z finančnej činnosti -327 524 € %
z toho Nákladové úroky 190 742 € %

HV pred zdanením -1 290 185 € %
Daň -50 983 € -130,6 %
HV po zdanení -1 239 202 € %
EBITDA 3 029 452 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
48 353 970 € 20,7 %
 
Neobežný majetok 23 295 015 € -10,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 23 295 015 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 913 511 € 124,8 %
Zásoby 408 968 € 127,2 %
Dlhodobé pohľadávky 807 652 € 21,8 %
Krátkodobé pohľadávky 20 711 334 € 132,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty -14 443 € -210,7 %
 
Časové rozlíšenie 3 145 444 € -28,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 353 970 € 20,7 %
 
Vlastné imanie
7 300 885 € -14,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 742 549 € 0,0 %
HV minulých rokov -209 101 € -60,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 239 202 € %
 
Záväzky 41 053 085 € 30,1 %
Dlhodobé záväzky 17 571 € 186,1 %
Krátkodobé záväzky 38 401 148 € 32,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 634 366 € 6,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?