Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o
Sídlo:
Družstevná 5
94201 Šurany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/14881/N
Od 25.3.2004, posledná zmena 30.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Yeun Hoon Jung
  • Yo Sup Lee
  • Yong Kyo Jung
IČO:
35879807
DIČ:
2021793202

IČ DPH:

SK2021793202
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
7 345 728 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BangJoo CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 53 975 090 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 213 235 EUR poklesol medziročne o 323 696 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,43% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,81%.

Absolútne ukazovatele

54 283 766 €

-11,5 %

8 703 297 €

64,7 %

23 840 667 €

-8,0 %

13 354 219 €

9,5 %

8 634 847 €

10,5 %

Relatívne ukazovatele

16.12 %

7,2 %

2.72

1,0

0.89 %

-1,2 %

43.99 %

-8,9 %

2.48

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 975 090 € -9,3 %
Zmena stavu zásob -644 043 € 44,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 37 404 474 € -19,7 %
Služby 7 224 359 € 11,6 %
Pridaná hodnota 8 703 297 € 64,7 %
Osobné náklady 3 199 812 € 4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 367 659 € -4,2 %
Opravné položky -1 083 € %
Ostatné výnosy 8 292 € 61,1 %
Iné prevádzkové náklady 3 404 007 € 131,9 %
Zisk z predaja majetku 855 613 € -67,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 595 724 € -18,3 %
HV z finančnej činnosti -433 190 € 49,3 %
z toho Nákladové úroky 350 196 € 16,0 %
HV pred zdanením 1 162 534 € 5,7 %
Daň 949 299 € 68,6 %
HV po zdanení 213 235 € -60,3 %
EBITDA 2 106 687 € 175,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 840 667 € -8,0 %
 
Neobežný majetok 9 648 405 € -9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 648 033 € -9,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 372 € -66,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 186 786 € -6,6 %
Zásoby 402 787 € -70,5 %
Dlhodobé pohľadávky 11 880 € -81,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 002 021 € -24,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 770 098 € 82,9 %
 
Časové rozlíšenie 5 476 € 15,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 840 667 € -8,0 %
 
Vlastné imanie
13 354 219 € 9,5 %
Základné imanie 7 345 728 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 310 460 € 9,5 %
HV minulých rokov 5 484 796 € 36,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 213 235 € -60,3 %
 
Záväzky 10 486 448 € -23,5 %
Dlhodobé záväzky 969 834 € -4,6 %
Krátkodobé záväzky 4 145 535 € -30,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 850 000 € -26,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 400 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 121 079 € -4,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?