Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o
Sídlo:
Družstevná 5
94201 Šurany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/14881/N
Od 25.3.2004, posledná zmena 30.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Yeun Hoon Jung
  • Yo Sup Lee
  • Yong Kyo Jung
IČO:
35879807
DIČ:
2021793202

IČ DPH:

SK2021793202
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
7 345 728 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BangJoo CO., LTD. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 59 483 538 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 536 931 EUR vzrástol medziročne o 12 095 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 50,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,0%.

Absolútne ukazovatele

61 347 695 €

-0,1 %

5 283 925 €

160,5 %

25 902 485 €

-14,1 %

12 190 392 €

4,6 %

7 811 563 €

%

Relatívne ukazovatele

8.88 %

5,3 %

1.73

1,0

2.07 %

0,3 %

52.94 %

-8,4 %

1.88

1,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 59 483 538 € 5,3 %
Zmena stavu zásob -1 163 254 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 46 565 280 € -8,1 %
Služby 6 472 376 € 50,2 %
Pridaná hodnota 5 283 925 € 160,5 %
Osobné náklady 3 052 871 € 8,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 427 187 € 1,4 %
Opravné položky 76 € 117,0 %
Ostatné výnosy 5 147 € 186,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 467 782 € 179,4 %
Zisk z predaja majetku 2 614 104 € -33,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 953 963 € 60,2 %
HV z finančnej činnosti -854 034 € -117,0 %
z toho Nákladové úroky 301 962 € -7,8 %
HV pred zdanením 1 099 929 € 33,2 %
Daň 562 998 € 86,9 %
HV po zdanení 536 931 € 2,3 %
EBITDA 765 749 € 157,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 902 485 € -14,1 %
 
Neobežný majetok 10 707 283 € -10,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 706 169 € -10,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 114 € -40,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 190 439 € -16,6 %
Zásoby 1 364 670 € -53,6 %
Dlhodobé pohľadávky 64 967 € 263,6 %
Krátkodobé pohľadávky 10 606 490 € -11,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 154 312 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 763 € -16,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 902 485 € -14,1 %
 
Vlastné imanie
12 190 392 € 4,6 %
Základné imanie 7 345 728 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 283 614 € 10,2 %
HV minulých rokov 4 024 119 € 14,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 536 931 € 2,3 %
 
Záväzky 13 712 093 € -25,8 %
Dlhodobé záväzky 1 016 847 € 1,6 %
Krátkodobé záväzky 5 918 672 € -25,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 250 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 400 000 € -85,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 126 574 € 1,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?