Loading

Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o.

Historický názov:
  • BOURBON FABI SK, s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o.
Sídlo:
Čab 280
95124 Čab
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17353/N
Od 15.4.2004, posledná zmena 14.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Antoine Doutriaux
IČO:
35882409
DIČ:
2021830074

IČ DPH:

SK2021830074
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 389 830 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA, société par actions simplifiée (50,0%)
  • BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU, société par action simplifiée (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 25.01.2024 ako riadna.

Firma Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 89 775 155 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 961 591 EUR vzrástol medziročne o 1 550 778 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,13%.

Absolútne ukazovatele

92 094 764 €

21,2 %

24 124 889 €

9,1 %

70 801 636 €

12,0 %

30 087 628 €

19,7 %

5 334 356 €

%

Relatívne ukazovatele

26.87 %

-2,2 %

1.85

0,2

7.01 %

1,6 %

57.50 %

-2,8 %

1.01

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 533 055 € 140,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 89 242 100 € 17,8 %
Zmena stavu zásob -21 708 € 95,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 561 661 € 147,0 %
Náklady na materiál, energie 51 135 228 € 21,9 %
Služby 13 948 979 € 24,3 %
Pridaná hodnota 24 124 889 € 9,1 %
Osobné náklady 13 032 320 € 0,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 321 766 € 0,6 %
Opravné položky -26 156 € 23,6 %
Ostatné výnosy 109 063 € -16,2 %
Iné prevádzkové náklady 263 452 € 34,2 %
Zisk z predaja majetku 218 715 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 6 843 975 € 46,2 %
HV z finančnej činnosti -500 904 € -64,0 %
z toho Nákladové úroky 488 449 € 71,4 %
HV pred zdanením 6 343 071 € 44,9 %
Daň 1 381 480 € 43,1 %
HV po zdanení 4 961 591 € 45,5 %
EBITDA 10 920 870 € 21,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
70 801 636 € 12,0 %
 
Neobežný majetok 29 904 995 € -6,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 29 899 197 € -6,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 798 € -27,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 505 628 € 30,7 %
Zásoby 4 818 066 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 34 808 097 € 38,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 879 465 € 18,4 %
 
Časové rozlíšenie 391 013 € 5,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 70 801 636 € 12,0 %
 
Vlastné imanie
30 087 628 € 19,7 %
Základné imanie 6 389 830 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 638 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 097 224 € 23,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 961 591 € 45,5 %
 
Záväzky 40 530 842 € 7,0 %
Dlhodobé záväzky 1 044 481 € -1,2 %
Krátkodobé záväzky 32 661 600 € 24,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 741 209 € -60,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 717 519 € -26,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 366 033 € -6,2 %
 
Časové rozlíšenie 183 166 € -10,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?