Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o.

Historický názov:
  • BOURBON FABI SK, s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o.
Sídlo:
Čab 280
95124 Čab
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/17353/N
Od 15.4.2004, posledná zmena 14.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Antoine Doutriaux
IČO:
35882409
DIČ:
2021830074

IČ DPH:

SK2021830074
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
6 389 830 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA, société par actions simplifiée (50,0%)
  • BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU, société par action simplifiée (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 21.12.2022 ako riadna.

Firma Bourbon Automotive Plastics Nitra s.r.o. v skratke Bourbon AP Nitra s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 75 985 622 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 410 813 EUR vzrástol medziročne o 669 101 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,05%.

Absolútne ukazovatele

75 958 819 €

5,4 %

22 103 241 €

9,6 %

63 206 109 €

7,7 %

25 126 037 €

15,7 %

1 324 782 €

166,6 %

Relatívne ukazovatele

29.09 %

0,3 %

1.70

0,1

5.40 %

0,7 %

60.25 %

-2,7 %

0.87

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 221 424 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 75 764 198 € 8,3 %
Zmena stavu zásob -532 760 € -286,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 227 424 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 41 936 204 € 16,0 %
Služby 11 220 863 € -19,2 %
Pridaná hodnota 22 103 241 € 9,6 %
Osobné náklady 13 015 327 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 297 906 € 3,8 %
Opravné položky -34 254 € -208,1 %
Ostatné výnosy 130 115 € -89,1 %
Iné prevádzkové náklady 196 305 € -32,2 %
Zisk z predaja majetku -41 501 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 681 701 € 16,1 %
HV z finančnej činnosti -305 425 € 10,3 %
z toho Nákladové úroky 285 017 € -10,6 %
HV pred zdanením 4 376 276 € 18,5 %
Daň 965 463 € 1,5 %
HV po zdanení 3 410 813 € 24,4 %
EBITDA 8 986 238 € 9,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
63 206 109 € 7,7 %
 
Neobežný majetok 31 841 022 € -8,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 31 833 041 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 981 € 142,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 993 177 € 33,4 %
Zásoby 5 118 843 € -18,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 25 131 437 € 86,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 742 897 € -78,5 %
 
Časové rozlíšenie 371 910 € -25,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 63 206 109 € 7,7 %
 
Vlastné imanie
25 126 037 € 15,7 %
Základné imanie 6 389 830 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 638 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 686 411 € 23,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 410 813 € 24,4 %
 
Záväzky 37 875 527 € 2,5 %
Dlhodobé záväzky 1 057 473 € 24,9 %
Krátkodobé záväzky 26 146 376 € 24,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 458 876 € -45,3 %
Bankové úvery krátkodobé 3 689 384 € -21,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 523 418 € 13,1 %
 
Časové rozlíšenie 204 545 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?