Loading

XLSK Nábytok s. r. o.

Historický názov:
  • Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.
Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
XLSK Nábytok s. r. o.
Sídlo:
Galvaniho 11
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/31448/B
Od 21.4.2004, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jiří Šulc
  • Ing. Petr Laurich
IČO:
35883103
DIČ:
2021829260

IČ DPH:

SK2021829260
Podľa §4, registrovaný od 7.6.2004
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
99 582 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • XLCEE-Holding GmbH (85,0%)
  • XLSK Holding GmbH (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 03.07.2023 ako riadna.

Firma XLSK Nábytok s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 123 474 209 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 312,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 950 924 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,09% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 122 794 235 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 55 575 988 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 45%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 294,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 242,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 226,79%.

Absolútne ukazovatele

123 917 814 €

%

19 710 210 €

%

48 648 807 €

234,3 %

25 707 887 €

%

9 280 525 €

%

Relatívne ukazovatele

15.96 %

8,0 %

1.31

0,8

1.95 %

25,3 %

47.16 %

-51,3 %

0.53

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 122 794 235 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 679 974 € 168,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 67 218 247 € 286,9 %
Náklady na materiál, energie 4 620 141 € 294,5 %
Služby 29 613 074 € 242,3 %
Pridaná hodnota 19 710 210 € %

Osobné náklady 15 068 749 € 226,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 808 892 € 150,2 %
Opravné položky 2 298 277 € %

Ostatné výnosy 345 278 € -34,4 %
Iné prevádzkové náklady 554 510 € 56,7 %
Zisk z predaja majetku 4 080 € -57,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 641 677 € 151,8 %
HV z finančnej činnosti -449 175 € -94,8 %
z toho Nákladové úroky 29 808 € -64,1 %
HV pred zdanením 1 192 502 € 135,1 %
Daň 241 578 € 100,0 %
HV po zdanení 950 924 € 128,0 %
EBITDA 4 432 229 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
48 648 807 € 234,3 %
 
Neobežný majetok 17 171 535 € 274,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 906 462 € 138,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 265 073 € %

Dlhodobý finančný majetok 6 000 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 31 453 901 € 219,2 %
Zásoby 18 785 981 € 221,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 804 307 € 89,1 %
Krátkodobé pohľadávky 1 814 133 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 049 480 € 211,7 %
 
Časové rozlíšenie 23 371 € -78,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 648 807 € 234,3 %
 
Vlastné imanie
25 707 887 € %

Základné imanie 99 582 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 530 865 € 30,8 %
HV minulých rokov 16 126 516 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 950 924 € 128,0 %
 
Záväzky 22 450 533 € 65,8 %
Dlhodobé záväzky 37 812 € %

Krátkodobé záväzky 19 553 653 € 80,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 207 180 € -30,2 %
Bankové úvery krátkodobé 348 400 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 303 488 € 103,4 %
 
Časové rozlíšenie 490 387 € -37,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?