GRONBACH k.s.

Historický názov:
  • MICHATEK, k.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GRONBACH k.s.
Sídlo:
Priemyselný park 1
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sr/376/V
Od 22.4.2004, posledná zmena 11.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Alexander Thomas Weweck
  • IMPERIOR, s.r.o.
IČO:
35883162
DIČ:
2021830085

IČ DPH:

SK2021830085
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
27510 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
Základné imanie:
2 323 574 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma GRONBACH k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 239 673 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 132 757 EUR vzrástol medziročne o 1 158 367 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,09%.

Absolútne ukazovatele

56 324 680 €

33,1 %

12 204 801 €

32,2 %

22 036 321 €

-8,1 %

7 884 038 €

37,1 %

5 411 074 €

99,5 %

Relatívne ukazovatele

22.92 %

-0,2 %

1.51

0,2

9.68 %

5,6 %

64.22 %

-11,8 %

0.86

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 239 673 € 33,1 %
Zmena stavu zásob -151 253 € -124,2 %
Aktivácia 31 754 € 20,1 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 738 434 € 39,2 %
Služby 7 291 318 € 2,2 %
Pridaná hodnota 12 204 801 € 32,2 %
Osobné náklady 8 089 214 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 735 104 € -6,8 %
Opravné položky 14 214 € -75,1 %
Ostatné výnosy 1 512 800 € 2,2 %
Iné prevádzkové náklady 633 422 € -8,4 %
Zisk z predaja majetku -239 815 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 891 453 € 114,9 %
HV z finančnej činnosti -169 983 € -52,6 %
z toho Nákladové úroky 120 647 € 43,6 %
HV pred zdanením 2 721 470 € 120,5 %
Daň 583 713 € 125,7 %
HV po zdanení 2 132 757 € 118,9 %
EBITDA 4 751 993 € 50,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 036 321 € -8,1 %
 
Neobežný majetok 8 380 963 € -18,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 233 964 € -17,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 146 999 € -35,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 411 860 € -1,9 %
Zásoby 6 486 555 € 3,7 %
Dlhodobé pohľadávky 297 708 € 21,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 625 838 € -1,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 759 € -99,6 %
 
Časové rozlíšenie 243 498 € 235,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 036 321 € -8,1 %
 
Vlastné imanie
7 884 038 € 37,1 %
Základné imanie 2 323 574 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 3 427 707 € 39,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 132 757 € 118,9 %
 
Záväzky 13 629 331 € -22,0 %
Dlhodobé záväzky 4 620 417 € -25,8 %
Krátkodobé záväzky 4 850 802 € 3,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 572 822 € -51,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 585 290 € 30,2 %
 
Časové rozlíšenie 522 952 € -31,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?