GRONBACH k.s.

Historický názov:
  • MICHATEK, k.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GRONBACH k.s.
Sídlo:
Priemyselný park 1
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sr/376/V
Od 22.4.2004, posledná zmena 11.10.2022
Štatutárny orgán:
  • IMPERIOR, s.r.o.
  • Alexander Thomas Weweck
IČO:
35883162
DIČ:
2021830085

IČ DPH:

SK2021830085
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
27510 Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
Základné imanie:
2 323 574 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma GRONBACH k.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 866 121 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 36,39%. Dosiahnutá strata je 339 229 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 40,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 32,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,81%.

Absolútne ukazovatele

35 089 582 €

-37,7 %

7 861 137 €

-35,6 %

16 375 781 €

-25,7 %

5 696 282 €

-27,7 %

2 848 015 €

-47,4 %

Relatívne ukazovatele

23.21 %

0,3 %

1.03

-0,5

-2.07 %

-11,8 %

65.22 %

1,0 %

0.77

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 108 338 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 757 783 € -36,6 %
Zmena stavu zásob -838 169 € %
Aktivácia 36 082 € 13,6 %
Náklady na predaj tovaru 101 250 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 20 073 644 € -40,5 %
Služby 4 888 566 € -33,0 %
Pridaná hodnota 7 861 137 € -35,6 %
Osobné náklady 7 619 622 € -5,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 803 834 € 4,0 %
Opravné položky -46 600 € %
Ostatné výnosy 1 481 462 € -2,1 %
Iné prevádzkové náklady 363 589 € -42,6 %
Zisk z predaja majetku 93 177 € 138,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -165 232 € -105,7 %
HV z finančnej činnosti -232 427 € -36,7 %
z toho Nákladové úroky 208 848 € 73,1 %
HV pred zdanením -397 659 € -114,6 %
Daň -56 347 € -109,7 %
HV po zdanení -339 229 € -115,9 %
EBITDA 1 359 388 € -71,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 375 781 € -25,7 %
 
Neobežný majetok 8 025 052 € -4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 978 921 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 46 131 € -68,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 119 013 € -39,5 %
Zásoby 4 045 422 € -37,6 %
Dlhodobé pohľadávky 354 056 € 18,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 716 722 € -43,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 813 € 59,9 %
 
Časové rozlíšenie 231 716 € -4,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 375 781 € -25,7 %
 
Vlastné imanie
5 696 282 € -27,7 %
Základné imanie 2 323 574 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 3 711 937 € 8,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -339 229 € -115,9 %
 
Záväzky 10 259 329 € -24,7 %
Dlhodobé záväzky 3 824 000 € -17,2 %
Krátkodobé záväzky 3 260 860 € -32,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 467 628 € -43,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 706 841 € 7,7 %
 
Časové rozlíšenie 420 170 € -19,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?