Roche Slovensko, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Roche Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Pribinova 7828/19
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/31845/B
Od 22.5.2004, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Daren Alexander Wilson
IČO:
35887117
DIČ:
2021832087

IČ DPH:

SK2021832087
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
331 939 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Roche Finanz AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma Roche Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 409 605 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 40,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 005 278 EUR poklesol medziročne o 1 792 043 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,41% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 77 833 589 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 232 110 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,77%.

Absolútne ukazovatele

81 580 676 €

-40,3 %

13 933 985 €

-16,9 %

49 909 411 €

-15,4 %

24 822 275 €

-5,7 %

27 493 969 €

-5,8 %

Relatívne ukazovatele

17.12 %

4,8 %

1.65

-0,4

4.02 %

-2,4 %

50.27 %

-5,1 %

2.45

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 77 833 589 € -41,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb3 576 016 € -2,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru59 601 479 € -46,6 %
Náklady na materiál, energie424 038 € 4,0 %
Služby6 868 810 € -5,3 %
Pridaná hodnota13 933 985 € -16,9 %
Osobné náklady8 422 414 € 3,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku1 633 467 € 1,4 %
Opravné položky114 442 € -93,0 %
Ostatné výnosy72 794 € 183,4 %
Iné prevádzkové náklady1 584 056 € 81,9 %
Zisk z predaja majetku56 631 € -42,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti2 890 324 € -43,3 %
HV z finančnej činnosti11 821 € %

z toho Nákladové úroky0 € -100,0 %
HV pred zdanením2 902 145 € -43,0 %
Daň896 867 € -30,8 %
HV po zdanení2 005 278 € -47,2 %
EBITDA4 000 309 € -39,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 909 411 € -15,4 %
 
Neobežný majetok4 733 569 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok4 733 569 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok43 466 949 € -18,7 %
Zásoby8 905 410 € -24,8 %
Dlhodobé pohľadávky4 882 120 € 5,8 %
Krátkodobé pohľadávky29 679 419 € -19,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie1 708 893 € 131,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky49 909 410 € -15,4 %
 
Vlastné imanie
24 822 275 € -5,7 %
Základné imanie331 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania11 536 382 € 0,0 %
HV minulých rokov10 948 676 € 2,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 005 278 € -47,2 %
 
Záväzky25 061 452 € -23,1 %
Dlhodobé záväzky62 563 € -27,8 %
Krátkodobé záväzky12 774 070 € -37,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé12 224 819 € 0,6 %
 
Časové rozlíšenie25 683 € -60,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?