Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.

Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.
Sídlo:
smer Šaľa - Duslo 7236
92701 Šaľa - Veča
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/28331/T
Od 11.6.2004, posledná zmena 23.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Young don Kim
IČO:
35889519
DIČ:
2021844814

IČ DPH:

SK2021844814
Podľa §4, registrovaný od 24.9.2004
SK NACE (RÚZ):
26110 Výroba elektronických komponentov
Základné imanie:
16 970 147 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Shin heung Precision Co., Ltd (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako mimoriadna.

Firma Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 606 118 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 247,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 398 763 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 275,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 185,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,45%.

Absolútne ukazovatele

60 501 156 €

222,9 %

4 809 735 €

221,1 %

40 521 916 €

54,1 %

14 457 584 €

2,8 %

-3 788 637 €

-3,8 %

Relatívne ukazovatele

8.97 %

-0,7 %

2.22

1,4

0.98 %

2,8 %

64.32 %

17,8 %

0.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 53 606 118 € 251,1 %
Zmena stavu zásob 2 550 876 € %

Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 43 208 124 € 275,4 %
Služby 7 986 189 € 185,3 %
Pridaná hodnota 4 809 735 € 221,1 %
Osobné náklady 2 164 049 € 19,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 450 321 € 10,8 %
Opravné položky 408 471 € 275,5 %
Ostatné výnosy 1 264 526 € 7,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 377 642 € %

Zisk z predaja majetku -107 611 € -123,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 719 113 € %

HV z finančnej činnosti -40 033 € %
z toho Nákladové úroky 352 244 € 30,5 %
HV pred zdanením 679 080 € %

Daň 280 317 € 64,7 %
HV po zdanení 398 763 € 184,3 %
EBITDA 2 252 636 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
40 521 916 € 54,1 %
 
Neobežný majetok 22 725 418 € 21,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 596 012 € 32,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 940 € -20,9 %
Dlhodobý finančný majetok 6 108 466 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 779 674 € 134,8 %
Zásoby 7 923 083 € 278,2 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 608 177 € 75,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 248 414 € %

 
Časové rozlíšenie 16 824 € -74,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 521 916 € 54,1 %
 
Vlastné imanie
14 457 584 € 2,8 %
Základné imanie 16 970 147 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -974 372 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 936 954 € -32,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 398 763 € 184,3 %
 
Záväzky 26 032 051 € 113,2 %
Dlhodobé záväzky 4 278 561 € %

Krátkodobé záväzky 17 745 178 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 807 676 € -46,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 200 636 € 38,2 %
 
Časové rozlíšenie 32 281 € -2,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?