ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Pribinova 4253/19
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/32167/B
Od 22.6.2004, posledná zmena 12.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marian Burian
  • Marius Wijnen
IČO:
35890487
DIČ:
2021841789

IČ DPH:

SK2021841789
Podľa §4, registrovaný od 7.7.2004
SK NACE (RÚZ):
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ARVAL SERVICE LEASE SA (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.06.2023 ako riadna.

Firma ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 58 082 126 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 707 014 EUR vzrástol medziročne o 720 019 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 70,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 58,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,73%.

Absolútne ukazovatele

81 798 679 €

19,7 %

32 547 884 €

50,0 %

198 761 776 €

52,4 %

13 468 975 €

-2,9 %

18 625 075 €

182,9 %

Relatívne ukazovatele

56.04 %

4,3 %

2.92

0,5

1.36 %

-0,2 %

93.22 %

3,8 %

1.48

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 656 € 21,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 065 470 € 38,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 11 638 € %

Náklady na materiál, energie 3 282 386 € 58,6 %
Služby 22 240 218 € 22,6 %
Pridaná hodnota 32 547 884 € 50,0 %
Osobné náklady 11 164 919 € 22,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 21 223 439 € 9,7 %
Opravné položky 39 452 € %

Ostatné výnosy 10 684 699 € -37,2 %
Iné prevádzkové náklady 9 541 569 € 17,9 %
Zisk z predaja majetku 3 769 236 € 199,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 032 440 € 45,8 %
HV z finančnej činnosti -1 344 900 € -97,9 %
z toho Nákladové úroky 1 365 863 € 112,5 %
HV pred zdanením 3 687 540 € 33,0 %
Daň 980 526 € 24,9 %
HV po zdanení 2 707 014 € 36,2 %
EBITDA 22 417 444 € 4,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
198 761 776 € 52,4 %
 
Neobežný majetok 141 195 615 € 19,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 141 157 432 € 19,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 38 183 € -18,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 54 700 195 € %

Zásoby 4 891 € -6,3 %
Dlhodobé pohľadávky 272 473 € 1,7 %
Krátkodobé pohľadávky 9 939 553 € -1,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 44 483 278 € %

 
Časové rozlíšenie 2 865 966 € 118,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 198 761 776 € 52,4 %
 
Vlastné imanie
13 468 975 € -2,9 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 456 350 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 977 854 € -21,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 707 014 € 36,2 %
 
Záväzky 180 294 476 € 60,2 %
Dlhodobé záväzky 137 404 187 € 83,9 %
Krátkodobé záväzky 33 151 785 € 12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 541 972 € -48,9 %
Bankové úvery krátkodobé 518 503 € -36,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 678 029 € 32,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 998 325 € 24,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?