Leier Baustoffe SK s.r.o.

Historický názov:
  • Leier Stavivá s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Leier Baustoffe SK s.r.o.
Sídlo:
Pribylinská 3
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/32169/B
Od 22.6.2004, posledná zmena 4.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Roth
  • Matthias Michael Ebner
IČO:
35890509
DIČ:
2021839072

IČ DPH:

SK2021839072
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2004
SK NACE (RÚZ):
23320 Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
Základné imanie:
7 242 316 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Leier Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.03.2024 ako riadna.

Firma Leier Baustoffe SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 13 811 314 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 51,78%. Dosiahnutá strata je 384 809 EUR.

Firma predala tovar za 6 143 783 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 070 207 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 72,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 12,88%.

Absolútne ukazovatele

14 584 213 €

-53,6 %

3 617 542 €

-55,2 %

14 167 804 €

1,1 %

4 599 465 €

-7,7 %

2 399 803 €

73,4 %

Relatívne ukazovatele

26.19 %

-2,0 %

1.51

-1,4

-2.72 %

-24,2 %

67.54 %

3,1 %

0.44

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 143 783 € -35,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 667 531 € -59,8 %
Zmena stavu zásob -147 551 € -109,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 073 576 € -29,9 %
Náklady na materiál, energie 3 832 959 € -72,2 %
Služby 1 139 686 € 7,2 %
Pridaná hodnota 3 617 542 € -55,2 %
Osobné náklady 2 399 729 € -12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 062 835 € -14,9 %
Opravné položky -3 567 € 88,7 %
Ostatné výnosy 745 436 € -38,0 %
Iné prevádzkové náklady 526 371 € -54,4 %
Zisk z predaja majetku 44 851 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 422 461 € -89,8 %
HV z finančnej činnosti -380 769 € -259,6 %
z toho Nákladové úroky 229 500 € 71,1 %
HV pred zdanením 41 692 € -99,0 %
Daň 426 501 € -57,9 %
HV po zdanení -384 809 € -112,8 %
EBITDA 1 436 878 € -73,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 167 804 € 1,1 %
 
Neobežný majetok 7 336 075 € 0,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 325 195 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 880 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 6 816 546 € 1,3 %
Zásoby 3 857 000 € -8,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 934 476 € 97,3 %
Krátkodobý finančný majetok 1 020 936 € -25,6 %
Finančné účty 4 134 € 57,1 %
 
Časové rozlíšenie 15 183 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 167 804 € 1,1 %
 
Vlastné imanie
4 599 465 € -7,7 %
Základné imanie 7 242 316 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 616 266 € 0,0 %
HV minulých rokov -12 874 308 € 19,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -384 809 € -112,8 %
 
Záväzky 9 568 354 € 5,9 %
Dlhodobé záväzky 4 359 461 € 115,8 %
Krátkodobé záväzky 3 314 434 € -4,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 117 507 € -36,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 776 952 € -57,0 %
 
Časové rozlíšenie -15 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?