C.S. CARGO Slovakia a.s.

Historický názov:
  • C.S. CARGO s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
C.S. CARGO Slovakia a.s.
Sídlo:
Mliekarenská 10
82492 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/3908/B
Od 8.7.2004, posledná zmena 21.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Erik Divulit
  • Ing. Aleš Willert
  • Ing. Igor Káčer
IČO:
35892404
DIČ:
2021854296

IČ DPH:

SK2021854296
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2004
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
1 417 280 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma C.S. CARGO Slovakia a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 72 996 824 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 255 537 EUR vzrástol medziročne o 1 150 517 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,6%.

Absolútne ukazovatele

110 188 371 €

5,0 %

13 623 218 €

9,6 %

21 431 774 €

15,4 %

2 866 405 €

77,9 %

2 314 394 €

260,1 %

Relatívne ukazovatele

18.66 %

-0,3 %

1.36

0,1

5.86 %

5,3 %

86.63 %

-4,7 %

1.15

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 996 824 € 11,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 278 728 € -15,1 %
Služby 55 094 878 € 14,3 %
Pridaná hodnota 13 623 218 € 9,6 %
Osobné náklady 10 031 320 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 054 904 € 14,4 %
Opravné položky -26 632 € -236,6 %
Ostatné výnosy 37 052 599 € -5,6 %
Iné prevádzkové náklady 37 630 033 € -7,2 %
Zisk z predaja majetku 36 222 € -21,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 022 414 € 260,0 %
HV z finančnej činnosti -322 929 € -191,4 %
z toho Nákladové úroky 288 016 € 181,5 %
HV pred zdanením 1 699 485 € 276,9 %
Daň 443 948 € 28,3 %
HV po zdanení 1 255 537 € %

EBITDA 3 014 464 € 110,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 431 774 € 15,4 %
 
Neobežný majetok 4 816 841 € 33,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 816 841 € 33,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 588 347 € 19,3 %
Zásoby 140 511 € -3,1 %
Dlhodobé pohľadávky 229 390 € -14,4 %
Krátkodobé pohľadávky 15 041 258 € 20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 177 188 € 2,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 026 586 € -45,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 431 774 € 15,4 %
 
Vlastné imanie
2 866 405 € 77,9 %
Základné imanie 1 417 280 € -39,4 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 193 588 € -92,2 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 255 537 € %

 
Záväzky 18 064 272 € 9,4 %
Dlhodobé záväzky 2 859 569 € 67,7 %
Krátkodobé záväzky 12 240 134 € 6,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 329 918 € -35,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 634 651 € 34,5 %
 
Časové rozlíšenie 501 097 € 14,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?