Dr.Max Holding SK, a.s.

Historický názov:
  • MIRAKL, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Dr.Max Holding SK, a.s.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova 23
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6716/B
Od 3.8.2004, posledná zmena 1.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Emil Huraj, MBA
  • Ing. Jaroslav Kypr
  • Ing. Juraj Bóna
  • Ing. Marián Jánoš, MBA
IČO:
35895136
DIČ:
2021864427

IČ DPH:

SK7120000195
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2017
SK NACE (RÚZ):
82110 Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
Základné imanie:
11 858 870 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Dr.Max Holding SK, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 61 723 289 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 781 779 EUR.

Firma predala tovar za 27 127 346 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 926 374 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 51%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,64%.

Absolútne ukazovatele

62 786 180 €

9,9 %

24 172 395 €

-8,3 %

193 886 502 €

32,0 %

21 246 522 €

3,8 %

-6 103 313 €

-156,3 %

Relatívne ukazovatele

39.16 %

-7,8 %

2.34

-0,6

0.40 %

5,6 %

89.04 %

3,0 %

0.91

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 127 346 € 22,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 595 943 € 1,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 13 200 972 € 33,0 %
Náklady na materiál, energie 1 620 515 € 9,2 %
Služby 22 727 680 € 23,9 %
Pridaná hodnota 24 172 395 € -8,3 %
Osobné náklady 10 334 938 € 16,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 263 642 € -6,1 %
Opravné položky 264 023 € %

Ostatné výnosy 281 969 € 0,6 %
Iné prevádzkové náklady 6 703 492 € -12,6 %
Zisk z predaja majetku 224 069 € 248,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 114 065 € -30,7 %
HV z finančnej činnosti -4 426 080 € 69,2 %
z toho Nákladové úroky 4 233 433 € 21,1 %
HV pred zdanením 1 687 985 € 130,3 %
Daň 906 206 € -54,9 %
HV po zdanení 781 779 € 110,3 %
EBITDA 7 153 638 € -29,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
193 886 502 € 32,0 %
 
Neobežný majetok 104 494 631 € 5,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 852 604 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 251 923 € 15,7 %
Dlhodobý finančný majetok 102 390 104 € 5,3 %
 
Obežný majetok 89 347 307 € 88,1 %
Zásoby 2 095 283 € 5,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 850 566 € -19,4 %
Krátkodobé pohľadávky 77 258 049 € 93,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 143 409 € 150,4 %
 
Časové rozlíšenie 44 564 € -38,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 193 886 502 € 32,0 %
 
Vlastné imanie
21 246 522 € 3,8 %
Základné imanie 11 858 870 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 13 594 899 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 989 026 € -293,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 781 779 € 110,3 %
 
Záväzky 172 578 901 € 36,5 %
Dlhodobé záväzky 75 110 946 € -0,4 %
Krátkodobé záväzky 93 582 676 € 96,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 863 € 207,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 884 416 € 15,5 %
 
Časové rozlíšenie 61 079 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?