Metalimpex Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • EWMR Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Metalimpex Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Coburgova 84
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/17610/T
Od 4.8.2004, posledná zmena 10.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Laurent Boone
IČO:
35895373
DIČ:
2021863635

IČ DPH:

SK2021863635
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2004
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
2 650 767 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BOONE COMENOR METALIMPEX (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.05.2023 ako riadna.

Firma Metalimpex Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 513 079 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,7%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 359 012 EUR poklesol medziročne o 1 867 224 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,65% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 88 353 010 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 148 682 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,11%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,79%.

Absolútne ukazovatele

88 662 861 €

13,5 %

4 374 963 €

-33,6 %

16 563 456 €

13,0 %

5 918 337 €

29,6 %

3 738 242 €

59,0 %

Relatívne ukazovatele

4.94 %

-3,5 %

2.42

-1,6

8.20 %

-13,8 %

64.27 %

-4,6 %

1.03

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 88 353 010 € 13,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 160 069 € -25,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 80 204 328 € 18,8 %
Náklady na materiál, energie 692 897 € 45,1 %
Služby 3 240 891 € -0,9 %
Pridaná hodnota 4 374 963 € -33,6 %
Osobné náklady 1 804 259 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 522 007 € 6,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 135 715 € -44,9 %
Iné prevádzkové náklady 359 448 € -27,2 %
Zisk z predaja majetku 14 067 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 839 031 € -56,1 %
HV z finančnej činnosti -97 373 € 11,3 %
z toho Nákladové úroky 87 261 € -9,0 %
HV pred zdanením 1 741 658 € -57,3 %
Daň 382 646 € -55,2 %
HV po zdanení 1 359 012 € -57,9 %
EBITDA 2 346 971 € -49,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 563 456 € 13,0 %
 
Neobežný majetok 2 673 900 € 22,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 633 661 € 23,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 40 239 € 0,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 530 311 € 8,9 %
Zásoby 3 420 910 € 40,6 %
Dlhodobé pohľadávky 181 358 € -4,5 %
Krátkodobé pohľadávky 8 602 505 € -9,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 325 538 € %

 
Časové rozlíšenie 359 245 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 563 456 € 13,0 %
 
Vlastné imanie
5 918 337 € 29,6 %
Základné imanie 2 650 767 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 281 293 € 134,4 %
HV minulých rokov 1 627 265 € 213,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 359 012 € -57,9 %
 
Záväzky 10 645 119 € 5,5 %
Dlhodobé záväzky 584 182 € %

Krátkodobé záväzky 9 969 956 € 0,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 90 981 € 12,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?