CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Bajkalská 19/B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/32974/B
Od 31.8.2004, posledná zmena 29.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Aleksander Raczynski
  • Vincent Olivier Gerard Malhaire
  • Jean-Romain Plault
  • Rafał Krajewski
IČO:
35898526
DIČ:
2021869267

IČ DPH:

SK2021869267
Podľa §4, registrovaný od 13.9.2004
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
530 141 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CEVA CORPORATE SERVICES (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma CEVA Ground Logistics Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 158 823 316 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 074 510 EUR poklesol medziročne o 3 907 415 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,77%.

Absolútne ukazovatele

164 222 432 €

5,9 %

29 457 511 €

-21,6 %

62 368 003 €

26,6 %

24 944 808 €

51,5 %

21 909 347 €

81,2 %

Relatívne ukazovatele

18.55 %

-6,0 %

1.66

-0,5

17.76 %

-12,7 %

60.00 %

-6,6 %

1.65

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 465 € -43,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 158 817 851 € 3,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 15 512 € -90,1 %
Náklady na materiál, energie 3 300 300 € 37,1 %
Služby 126 049 993 € 11,7 %
Pridaná hodnota 29 457 511 € -21,6 %
Osobné náklady 17 716 861 € 0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 093 910 € -23,9 %
Opravné položky -7 204 € 89,2 %
Ostatné výnosy 3 879 958 € 92,9 %
Iné prevádzkové náklady 2 187 059 € 35,5 %
Zisk z predaja majetku 167 605 € 42,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 514 448 € -34,6 %
HV z finančnej činnosti 1 290 971 € %

z toho Nákladové úroky 2 400 € 12,7 %
HV pred zdanením 13 805 419 € -27,7 %
Daň 2 730 909 € -33,6 %
HV po zdanení 11 074 510 € -26,1 %
EBITDA 13 433 549 € -34,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
62 368 003 € 26,6 %
 
Neobežný majetok 5 876 468 € -10,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 854 227 € -10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 17 991 € -26,0 %
Dlhodobý finančný majetok 4 250 € 0,0 %
 
Obežný majetok 49 007 163 € 31,9 %
Zásoby 167 308 € -2,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 233 532 € 33,8 %
Krátkodobé pohľadávky 47 219 170 € 31,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 387 153 € %

 
Časové rozlíšenie 7 484 372 € 36,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 62 368 003 € 26,6 %
 
Vlastné imanie
24 944 808 € 51,5 %
Základné imanie 530 140 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 53 014 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 287 144 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 11 074 510 € -26,1 %
 
Záväzky 37 423 195 € 14,4 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 33 348 656 € 12,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 074 539 € 31,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?