Loading

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
Sídlo:
ulica Logistického parku 1
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24485/T
Od 3.9.2004, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Fischer
  • Veronika Sedláčková
  • Georg Müller
  • Christian Berger
  • Ing. Jaroslav Mitáš
  • Ing. Karel Madzia
IČO:
35898933
DIČ:
2021876461

IČ DPH:

SK2021876461
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2004
SK NACE (RÚZ):
47720 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Deichmann-Schuhe Service-GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 66 760 839 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 899 230 EUR vzrástol medziročne o 2 929 922 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,54% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 65 372 143 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 33 780 607 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 51%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,48%.

Absolútne ukazovatele

67 020 839 €

35,8 %

21 122 296 €

38,2 %

32 686 204 €

10,3 %

26 974 632 €

3,4 %

22 749 834 €

4,6 %

Relatívne ukazovatele

31.64 %

-0,1 %

2.56

0,4

27.23 %

7,1 %

17.47 %

5,4 %

3.86

-2,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 372 143 € 38,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 388 696 € 41,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 31 591 536 € 47,8 %
Náklady na materiál, energie 1 675 788 € 74,9 %
Služby 12 679 079 € 21,6 %
Pridaná hodnota 21 122 296 € 38,2 %
Osobné náklady 8 248 530 € 16,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 265 382 € 2,1 %
Opravné položky -308 012 € %
Ostatné výnosy 247 179 € -79,9 %
Iné prevádzkové náklady 281 197 € 62,2 %
Zisk z predaja majetku -5 816 € 19,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 568 702 € 44,4 %
HV z finančnej činnosti -269 952 € 11,9 %
z toho Nákladové úroky 23 204 € -62,9 %
HV pred zdanením 11 298 750 € 46,6 %
Daň 2 399 520 € 38,1 %
HV po zdanení 8 899 230 € 49,1 %
EBITDA 12 531 888 € 35,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 686 204 € 10,3 %
 
Neobežný majetok 4 184 265 € 20,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 184 265 € 20,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 264 942 € 9,3 %
Zásoby 10 318 548 € 89,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 401 656 € -5,8 %
Krátkodobé pohľadávky 607 399 € 220,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 937 339 € -15,0 %
 
Časové rozlíšenie 236 997 € -22,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 686 204 € 10,3 %
 
Vlastné imanie
26 974 632 € 3,4 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 132 776 € 0,0 %
HV minulých rokov 16 614 869 € -10,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 899 230 € 49,1 %
 
Záväzky 5 600 488 € 58,0 %
Dlhodobé záväzky 105 446 € 5,4 %
Krátkodobé záväzky 4 239 365 € 45,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 255 677 € 136,4 %
 
Časové rozlíšenie 111 084 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?