DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
Sídlo:
ulica Logistického parku 1
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24485/T
Od 3.9.2004, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Fischer
  • Veronika Sedláčková
  • Georg Müller
  • Christian Berger
  • Ing. Jaroslav Mitáš
  • Ing. Karel Madzia
IČO:
35898933
DIČ:
2021876461

IČ DPH:

SK2021876461
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2004
SK NACE (RÚZ):
47720 Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Deichmann-Schuhe Service-GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 20.05.2024 ako riadna.

Firma DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 74 832 968 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 244 359 EUR poklesol medziročne o 654 871 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 73 402 382 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 37 292 873 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 50%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,55%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,52%.

Absolútne ukazovatele

75 825 771 €

13,1 %

21 306 274 €

0,9 %

30 047 353 €

-8,1 %

24 218 991 €

-10,2 %

19 343 051 €

-15,0 %

Relatívne ukazovatele

28.47 %

-3,2 %

2.22

-0,3

27.44 %

0,2 %

19.40 %

1,9 %

3.57

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 73 402 382 € 12,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 430 586 € 3,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 36 109 509 € 14,3 %
Náklady na materiál, energie 2 489 457 € 48,6 %
Služby 14 506 779 € 14,4 %
Pridaná hodnota 21 306 274 € 0,9 %
Osobné náklady 9 611 020 € 16,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 318 872 € 4,2 %
Opravné položky 420 877 € 236,6 %
Ostatné výnosy 552 708 € 123,6 %
Iné prevádzkové náklady 331 169 € 17,8 %
Zisk z predaja majetku 6 367 € 209,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 10 604 360 € -8,3 %
HV z finančnej činnosti -58 637 € 78,3 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 10 545 723 € -6,7 %
Daň 2 301 364 € -4,1 %
HV po zdanení 8 244 359 € -7,4 %
EBITDA 11 911 793 € -4,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 047 353 € -8,1 %
 
Neobežný majetok 4 745 685 € 13,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 745 685 € 13,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 938 808 € -11,8 %
Zásoby 7 832 959 € -24,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 483 415 € 5,8 %
Krátkodobé pohľadávky 604 225 € -0,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 018 209 € -5,8 %
 
Časové rozlíšenie 362 860 € 53,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 047 353 € -8,1 %
 
Vlastné imanie
24 218 991 € -10,2 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 132 776 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 514 099 € -12,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 244 359 € -7,4 %
 
Záväzky 5 730 286 € 2,3 %
Dlhodobé záväzky 115 156 € 9,2 %
Krátkodobé záväzky 4 377 126 € 3,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 238 004 € -1,4 %
 
Časové rozlíšenie 98 076 € -11,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?